Bakgrunn for opprettelse av Nordmøre historielags Krigsarkiv

 

Det var på NHLs årsmøte i Todalen 20. september 1975 at det ble bestemt å nedsette et utvalg for innsamling av krigshistorisk materiale for Nordmøre. Utvalget fikk følgende sammensetning:
– Henrik Sverdrup (Kr. sund), leder
– Kristen Bjerkhol (Averøy), medlem
– Hans Olav Brevik (Kr.sund/Molde), medlem
– Einar Sæter (Sunndal), medlem
Utvalget hadde i utgangspunktet flere medlemmer, men disse trakk seg av forskjellige årsaker.
Prosjektet ble avsluttet 14. mai 1979. Da bestod arkivet av 32 arkivbokser fordelt på 219 mapper. I tillegg kom en del litteratur og annet materiale.
Sverdrup (død 1999)skriver at det er utarbeidet et register for arkivet, men dette har gått tapt.
Utvalget la ned et stort og godt arbeid som resulterte i et omfattende krigsarkiv. På 1970-tallet levde fortsatt mange av krigsaktørene og andre som hadde beretninger fra okkupasjonsårene. I tillegg ble det samlet inn materiale fra arkiver i inn- og utland, fra aviser og tidsskrifter og fra andre kilder.

Krigsarkivet ble plassert i historielagets arkiv på Dalabrekka skole, og her sov det en Tornerose-søvn inntil 2016. Da ble Johan Siira forespurt av styreleder Sverre Jansen om han kunne ta en gjennomgang av arkivet for få om noen visste lenger hva det inneholdt. Det ble gjort og i 2017 var arbeidet utført, herunder utarbeidelse av en ny innholdsfortegnelse. I 2018 ble krigsarkivet flyttet til historielagets nye arkiv i kjelleren på det gamle biblioteket i kinobygget. Forhåpentligvis vil krigsarkivet fra nå av bli benyttet av både medlemmer og andre.
Johan Siira

 

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV NORDMØRE HISTORIELAGS ARKIV

1. Arkivet, som ligger i kjelleren under det tidligere biblioteket i sentrum, holder åpent den første onsdagen i hver måned fra kl. 18.00 til 20.00. I sommermånedene juni, juli og august er arkivet kun åpent etter særskilt avtale med en av arkivarene. Første åpningsdag er onsdag 5. september 2018. Ytterdøren er merket med skiltet HISTORIELAGET de dagene arkivet er åpent.
2. Arkivet inneholder årbøker, kalendre, andre utgivelser med nordmørshistorie, historielagets protokoller, og annet historisk materiale herunder lagets krigsarkiv.
3. I arkivet har du muligheter til å studere ovennevnte materiale da lokalet har bord, stoler og tilfredsstillende belysning.
4. Hjemlån tillates ikke, men det er muligheter for å kjøpe årbøker, kalendre og andre utgivelser til redusert pris dersom laget har mer enn 10 eksemplarer av de utgivelsene som ønskes kjøpt.
5. Veiledende priser (arkivarene kan innvilge kvantumsrabatt): Årets og fjorårets årbok blir full pris, for tiden kroner 300. Øvrige røde årbøker kroner 100. Gule årbøker kroner 25. Kalendre kroner 25. Øvrige bøker kroner 100.
6. Det finnes muligheter til kopiering av materiale for en pris av kroner 1 per ark. For øvrig er det strømuttak i rommet slik at medbrakt PC/skanner kan benyttes.
7. En av historielagets tre arkivarer vil være tilstede og behjelpelig i åpningstiden.
8. Personer som driver forskningsarbeid, skal skrive historiske artikler og lignende kan få økt tilgang til arkivet ved henvendelse til styreleder. Den enkelte er selv ansvarlig for at materialet benyttes på en forsvarlig måte.
9. Ved bruk av materiale fra arkivet i bøker, artikler eller på internett, skal det alltid angis at stoffet er hentet fra Nordmøre Historielags arkiv.
10. Den arkivar som er tilstede i åpningstiden har myndighet til å håndheve ro og orden i lokalene. Det er ikke anledning til å parkere utenfor lokalet. Etter kl. 17.00 er det gratis parkering på Kirketomta.
Kristiansund 23. august 2018
Sverre Jansen
Styreleder

 

Se under ARKIV

Arkiv

 

NORDMØRE HISTORIELAGS KRIGSHISTORISKE ARKIV

ARKIVBOKS 0 – Før og ved krigsutbruddet
O I A
• Utdrag fra boken ”Quisling, Rosenberg og Terboven”, ved Hans- Dietrich Looch.
• Utdrag fra boken ”Innstilling fra undersøkelseskommisjonen av 1945”. Stortinget.
• Utdrag fra boken ”Nytt lys over kritiske faser i Norges historie under annen verdenskrig”, av Sverre Hartmann.
• Utdrag fra boken ”Norges sjøkrig 1940-1945. Sjøforsvarets nøytralitetsvern 1939- 1940. Tyskland og Vestmaktenes planer og forberedelser for en norgesaksjon”, av E.A. Steen.

O I B
• Brev fra G. Kristensen til Henrik Sverdrup om James Luther.
• James Taylor Luther har forlatt Skjærtangen. TK 21/9-46.
• I 1940 opererte han som fisk- og sildeagent på Grand Hotel. RP 20/3-46.
• Opplysninger fra overbetjent Fagereng ved Ålesund politikammer om James Luther. 4/3-76.
• Opplysninger fra Halfdan Backer om James Luther. 5/3-76.
• Opplysninger fra Johan Øwre om James Luther. Oslo 13/10-75.
• Opplysninger fra kaptein Christian Johnsen om James Luther. Molde 2/10-75.
• Opplysninger fra Birger Kvalvik om James Luther. 7/10-75.
• Brev fra Waldemar Werring om James Luther. 3/10-75.
• Notat/skriv fra Henrik Sverdrup om James Luther.

O I C
• Diverse skriv fra før og ved krigsutbruddet.
• Dagene 9. til 13. – 14. april 1940, ved Ole Mollan.
• Opplysninger fra Arne Hoem om aprildagene 1940. Kr. sund 13/10-76.
• Opplysninger fra Kristian Sættem om aprildagene 1940. Molde 22/10-76.
O I D
• Bombevern. Veiledning ved innredning av tilfluktsrom, dekningsgraver m.v. Hefte utgitt av Oslo kommune.

O I E
• Minner fra Tustna kystsignalstasjon under krigen 1940-1945. Rapport fra Nils Nergård, 1975.
O I F
• Oversikt over innholdet i det krigshistoriske arkivet.

ARKIVBOKS 1 A I – Mil. Org. og Siv. Org.
1 A I A
• Opplysninger fra Erling Kristensen 23/9-75.
• Intervju med Ole Klokseth okt. 74.
• Intervju med Helge Jacobsen okt. 74.
• Opplysninger fra Einar Sæter.
• Utdrag fra boken ”Svensketrafikken II”, av Ragnar Ulstein.
• Spesialoppgave fra hjemmestyrkene: Hindre at de underminerte kaier i Kristiansund ble sprengt. Avisartikkel.

1 A I B
• Om første forsøk på Mil. Org. i Kr. sund. Opplysninger fra flere personer.
1 A I C
• Mil. Org. lokalt. Diverse beretninger.
• Da den første Mil. Org. gruppen i Kristiansund laget håndgranater. TK 15/5- 46.
1 A I D
• ” Vi går om bord. Sjøfortellinger”, bok ved Rolf Hansen.
• Rapport om mitt arbeide i SL ved Johan Chr. Falkenberg. Oslo 11/2-47.
• Samtaler med fru Elin Falkenberg. Oslo 22/10-76.
• Korrespondanse med Jens Chr. Hauge om motstandsarbeidet. Oslo 1978.
• Korrespondanse med Alf Jordal, Kr.sund okt. 1976.
• Utdrag fra bok om SL (Sentralledelsen).
1 A I E
• Korrespondanse med generalmajor Herluf Nygaard om forsøk på å danne militære motstandsgrupper i Kr. sund.
1 A I F
• Skriv fra Henrik Sverdrup til Georg Enge om motstandsarbeidet på Nordmøre.
• Referater av samtaler med Georg Enge. 1976, 1977, 1978 og 1979.

ARKIVBOKS 1 B I – Motstandsbevegelsen
1 B I A
• Siv. Org. i Møre og Romsdal, av Hallvard Aarø.
1 B I B
• Utdrag fra boken ”Nordmøre lærerlag 1894 – 1966”.
• Materiale om lærerfronten ved Per Hoel, Grøa. 23/10-74.
1 B I C
• ” Den høgre skolen i Kristiansund 1864 – 1964”, ved Egil Husby. Utdrag fra boken.
1 B I D
• Sivil motstand. Materiale fra 1974 ved:
• Erling Kristensen
• Kristian Fasting
• Sogneprest Areklett
• Per Halaas
• Thorleif Naess
• Rolf Naess
• Kristian Olsen
• Magnar Tangen
1 B I E
• To intervjuer med Erling Kristensen. 1974.
• Minneord om Erling Kristensen. RP 5/5-77.
1 B I F
• Brev fra Tore Gjelsvik om Mil. Org. i Kr. sund. Brev av 20/11-75.
• Brev fra Knut Eide i Surnadal om motstandsarbeidet hans far, Ole Eide, drev. Surnadal 25/11- 75.
• Utdrag fra ” Jubileumsboka for Kvernes prestegjeld”.
• Flukten til Sverige. TK 9/4- 94.
1 B I G
• Om Siv. Org og Mil. Org.
• Notater etter samtaler med E. Kristensen, W. Dall og K. Fasting.
• Opplysninger fra Georg Enge.
• En del av okkupasjonshistorien i Brattelis dokumenter i Kr. sund. RP 16/1- 76.
• Bratteli gjemte dokumenter i hus i Kr. sund. RP 16/1-76.
• Kristiansunds og Nordmøres innsats på heimefronten. TK 16/5- 45.
1 B I H
• Fra Norges Hjemmefrontmuseums arkiv.
• Om motstandsarbeidet på Nordmøre.
• Om SIS-sendere.
• Mil. Org. i Kr. sund.
• Diverse korrespondanse mellom HL og Siv. Org. i Kr. sund.
1 B I i
• Kirkens holdning på Nordmøre under krigen.
• Brev fra sogneprest J. Overå om kirkekampen i Aure/ Stemshaug/Valsøyfjord.
• Utdrag fra ”Halsaboka” om kirkekampen.
• ”Jubileumsboka for Kvernes prestegjeld”. Om kirkekampen.
• Fra samtale med Alf Jordahl 18/10-76.
• Rapport fra sogneprest Areklett 25/11- 75.
1 B I j
• ” Fange i natt og tåke”, av Trygve Bratteli. Arrestert i Kr. sund. TK 29/11- 80.
1 B I K
• Nordmøre under okkupasjonen 1940 45, av Kåre R. Dyrseth. Hovedfagsoppgave i historie. 2 eksemplarer.

ARKIVBOKS 1 C I – Etterretning, informasjon. Den frie radio og presse.
1 C I A
• Den illegale avisen i Kristiansund. 23 eksemplarer fra 1943.
1 C I B
• Den illegale presse i Kr. sund 1944. 75 eksemplarer.
1 C I C
• Den illegale presse i Kr. sund 1945. 68 eksemplarer.
1 C I D
• Avisartikler om den illegale presse i Kr. sund:
• Jon M. Hansens stensilerte avis kom som ”bilag” til Krigsropet. Avisartikkel 23/4-1960.
• Jon M. Hansen holdt hele Kristiansund med nyheter i flere år. Avisartikkel 2/5- 1970.
• Redaksjonen av den hemmelige avis trer frem for offentligheten. Avisartikkel.
1 C I E
• Illegale aviser.
• Skriv fra Statspolitiet i Trondheim til Politimesteren i Kr. sund om gisselarrestasjoner i 1943.
• Skriv fra postkontrollen.
• Skriv fra NS UF med fortegnelse over en del medlemmer på Nordmøre.
• Da NS-arkivet ble stjålet rett over hodet på politiet. TK 16/6- 1945.
• Diverse materiale fra Jørgen Hoff-Jensen:
• Den illegale presse.
• Hendelser i tilknytning til arbeidet med den illegale avis i Kr. sund.
• Skriv fra Førerens og Ministerpresidentens Kanselli om alarmsystemet for Hird, HFK, Hird-marinen, Ung-hirden og NS KH. Oslo 17/3-1943.
• Skriv fra Hirdsjefen om mobiliseringsplan for Hirden. Oslo 15/3-1943.
• Skriv fra Hirdsjefen om medtaking av medlemmene i Hirdens Flykorps og Hirdmarinen i Hirdens mob. Plan. Oslo 3/9-1943.
• Anmeldelse til politiet i Kr. sund ved Karen Sofie Johnsen. 28/4-1941.
• Brev fra Riksadvokaten til Statsadvokaten for landssviksaker om avhøret av Jack Christiansen. Oslo 21/9-1945.
• Brev fra Riksadvokaten til Statsadvokaten om NS mobiliseringsplaner. Oslo 7/8-1945.
• Jørgen Hoff-Jenssens fengselsopphold 1 og 2
1 C I F
• ” De illegale avisene”, ved Hans Luihn. Utdrag fra bok.
1 CI G
• Om avisene i Kr. sund 9/4 – 26/4 – 1940.

1 C I H
• Mer om den illegale presse i Kr. sund.
• Fra Jørgen Hoff-Jensen: Brev, fem ark med fotografier og tekst. Kopier av fotografiene og filmene.
• Notat fra samtale med John A. Hansen.
• Eksemplarer av tyske konvolutter og NS-konvolutt.
• ”Avisa”. Den illegale avis i Kr. sund 1942 – 1945.
1 C I i
• ” De trykte illegale avisene”, ved Per Aslaksen m. fl.

ARKIVBOKS 1 C II – Diverse
1 C II A
• Jacob Halvorsens avis Budstikka. Strømsneset 1940.
1 C II B
• Tre utgaver av Romsdalsposten:
• Meddelsesblad som midlertidig erstatter Romsdalsposten. Fredag 10/5-1940.
• RP Lørdag 5/2-1944
• RP Mandag 22/4 – 1940.
1 C II C
• Tidsskriftet Håndslag – fakta og orientering for nordmenn. Utgitt i Sverige. To eksemplarer fra juni 1942 og juli 1944.
1 C II D
• Paroler. Det illegale bladet Kirken i dag. Gitt av ole Klockseth.
• Telegram til Ole Klockseth da han satt i Vollan fengsel i Trondheim.
• Sanger fra Mil.org. festen 7. mai 1946.
1 C II E
• Paroler fra Avisen. 18 stk.
1 C II F
• Tidens Krav lørdag 16. juni 1945 med artikler fra krigsårene.
• Alle Rinnans angivere ble avslørt av Hjemmefrontledelsen. Artikkel.
• Intervju med Oluf Øyen, 16/10-74.
• Intervju med Sverre Gimnes, nov. 74.
• Intervju med Iver Aga, 7/11-74.
• Intervju med Svein Juel, 15/10-74.
1 C II G
• Heftet Det frie Norge. Mars 1945.
• Norges Nytt. Stockholm 7/2- 1945.
1 C II H
• Folk på Nordmøre hadde radio allikevel, sier Edvard Johns. Avisartikkel.
• Avisa Driva (lørdag 19/8-1972) med artikkelen Det gikk helst bra, ved Arne Teilgård. Om etterretningsarbeid.
• Avisa Driva (fredag 11/8-1972) med artikkelen Det gikk helst bra. Om etterretningsarbeid.
• Motstandsbevegelsen på Nordmøre. Avisartikkel.
• Brev fra NRK Ålesund (10/3-1976) om lokalkringkasting frå Kr. sund i april 1940.
• Skriv fra bedriftslege Odd Midttun om motstandsarbeidet i Surnadal.
• Samtale med Einar Sæter, Sunndalsøra 6/1-76.
1 C II i
• Samtale med Einar Sæter om XU. 5/3-76.
• Brev fra Henrik Sverdrup til Edvard Barth, sjef for XU i området.
• Svarbrev fra Barth til Henrik Sverdrup. Oslo 16/3- 1976.
1 C II J
• Omfattende materiale fra William Dall, Kr. sund. Om motstandsarbeidet i vårt område.
1 C II K
• Kurertider. Artikkelserie i avisa Driva av Einar Sæter. Del 1. 1976 og 1977.
• Kurertider. Artikkelserie i avisa Driva av Einar Sæter. Del 2. 1977.
1 C II L
• Notat om motstandsarbeidet gjort under innsamlingsarbeidet, ved Henrik Sverdrup.
1 C II M
• XU-materiale fra Nordmøre om tyske anlegg, bemanning, liste over NS-medlemmer i Kr. sund, XU-nettet på Nordmøre og i Romsdal.
1 C II N
• Fortegnelse over angivere i Møre og Romsdal som arbeider for Gestapo.
• Direktiv fra Sentralledelsen til Distriktssjefene. September 1944.
• 8. mai 1945. Seierens dag. Til Kristiansunds befolkning.
• Urias-Posten. Avis utgitt av de internerte i Nerlandsdalen.
• Skriv og paroler om hva som skal skje når krigen er over.
• Diverse håndskrevne notater om motstandsarbeidet.
• Tiltale for overtredelse av prisforskriftene.
• Skriv til politimesteren i Kr. sund om lensmann Claus Dalseths forhold under okkupasjonen. 7. juni 1946.
• Bevisopptak i revesak i 1944-45.
• Gestapos arbeidsmetoder i Møre og Romsdal og Trøndelag.
• Kirken i dag. Medio april 1945.
1 C II O
• Etterretningsarbeid. Rapport ved Thorleif Naess. Kr. sund 5/4-1978.
• Håndskrevne utdrag fra boken ”Hjemmestyrkene I”, ved Sverre Kjeldstadli (side 154, 387 og 400).
• I Norge etter 34 års fravær: Var hun angiver ?. Avisartikkel i VG 5/4-1978 om Astrid Døvle Dollis Dahlgren.

ARKIVBOKS 1 D I – Motstandsarbeidet
1 D I A
• Brev fra Henrik Sverdrup til Kristian Alstad, Oppdal.
• Sivil.org. takker av. Avisartikkel.
• Byens arbeidere og arbeidsgivere foreslår samarbeid som grunnlag for gjenreisningen.
• Shetlands-Larsen på Tustna. Artikkel i Under Nordmørsfjell, av Ingeborg Vatten.
• Henda-skipper hjalp Shetlandsfarerne. Avisartikkel.
• Fra Fotograf Engvig 100 år 1875 – 1975. Artikkel.
• Referat fra et møte i Molde 1/11-75 om motstandsarbeidet.
• Skriv ved Henrik Sverdrup om motstandsarbeidet i Møre og Romsdal.
• Inger Hagerups dikt ” De brente våre gårder”.
1 D I B
• Samtale med Solveig Bergsli i Leksvik 24/11-75.
• Samtale med Marie Eilertsen 25/11-75.
• Eks. finansministeren jobbet som bygningsarbeider i Kristiansund (Trygve Bratteli). Avisartikkel.
1 D I C
• Bakgrunnsopplysninger om motstandsarbeidet. Utdrag fra bok.
1 D I D
• Fra Bjarne Th. Røkkums bok.
1 D I E
• Kirkekampen og lærerkampen ved Kristen Bjerkhol, Bruhagen 8/4-1978. Avisartikler og skrevne rapporter.
• Kirkekampen: 25 skriv
• Lærerkampen: 11 skriv
• Om arbeidstjenesten. 6 skriv.
• Prinsesse Ragnhilds forlis. Beretning.
• Diktet ”Til Kongen 1940”.
• Hvordan Helmer Madsen befridde sovjetiske fanger. Artikkel i Vårt Blad nr. 7/1978.
• Landgang i Måløy. Artikkel i tidsskrift.
1 D I F
• Om Nordmøre og Romsdal Frivillige Korps (Kongens Brigade) ved Jørgen Hoff og Kristian Alstad.
• XU Sunndal ved Per Hoel. Beretning.
• Lærerfronten i Sunndal ved Per Hoel. Beretning.
• Holdningskampen ved Henrik Sverdrup. Beretning.
• Samtale med Herlof Herlofsen 25/4-1978. Diverse.
• Slik befridde kristiansunderen Helmer Madsen sovjetiske krigsfanger. TK 25/4-78.
• Avisartikkel om Magne Strand. RP 18/4-78.
• Gestapo-tortur og død knekte aldri XU. Avisartikkel.
• Fram i lyset. Om Xu. Driva 13/1-95.
1 D I G
• Flygeblad fra 1942.
• Legitimasjonskort for hjemmestyrkene.
• Diktet ”Norge”. 1943.
• Krigs- og okkupasjonshistorie ved Kristen Røe, Halsanaustan 22/3-78.
• Om motstandsarbeidet ved Kristen Bjerkhol, Bruhagen 18/4-78.
• Kurervirksomhet ved Olav Reiersen. Snarøya 14/4-78.
• Om frihetssenderen fra ”Dette er London”, av Hans Fredrik Dahl.
• Om hjemmestyrkene. Fra ”Hjemmestyrkene”, av Kjeldstadli (s. 354-355).
• Om motstandsarbeidet ved Per Todal.
1 D I H
• Sirkulære og oversiktsskjema utsendt i april 1978 og innkomne svar.
• Oppsummering av registrert motstand på Nordmøre.
• Gullnåla til sjømann og frihetskjemper Nils Ersnes. TK 16/9-78.
1 D I i
• Materiale om kirkekampen. Innsamlet materiale av Olav Areklett. Diverse bidragsytere.
1 D I J
• Om Shetlands-Larsen på Nordmøre. Innsamlet materiale av Kristen Bjerkhol, Bruhagen.
• Harold Kamsvaag poserte på verdensberømt fotografi. RP 13/1-79.
1 D I K
• Motstandsarbeidet på Nordmøre. Sammenfatning ved Henrik Sverdrup.

ARKIVBOKS 2 I – Felttoget i Norge 1940
2 I A
• Oberstløytnant D. Ebbesens krigsdagbok. Gitt til dr. Erling Kristensen 27/9-1947.
2 I A
• Oberstløytnant Ebbesens dagboksopptegnelser for dagene 7/4 – 4/5 1940.
2 I B
• Trefningene i Dombås-området 1940. Avisartikkel i Driva 10/4- 1975.
• Ibid: 12/4-1975
• Ibid: 15/4-1975
• Ibid: 17/4- 1975
• Ibid: 19/4-1975
• Ibid: 22/4-1975
• Ibid: 24/4-1975
• Ibid: 26/4-1975
• Ibid: 29/4-1975
• Ibid: 2/6-1975
• Dombås 15. april 1940. Avisbilde med tekst. Driva 19/4-1975.
2 I C
• ” Von Oslo bis zum Polarkreis”, av B. Dege. Utdrag av tysk bok.
2 I D
• Intervju med erling Høie nov. 1974.
• Samtale med Ola Skrøvset.
2 I E
• Tyskerne måtte gi tapt ved Østre Æra. Avisartikkel 30/8-1975.
2 I F
• Kaptein Gunnar Juels skildring av begivenhetene i tiden 11/4 – 1/5 – 1940.
2 I G
• Korrespondanse med og opplysninger fra Forsvarets krigshistoriske avdeling i 1975.
2 I H
• Sunndalen som forsvarsområde i aprildagene 1940. Aura Avis 9/4-1965.
• ”Den forunderlige krig – Tage Ellingers opphold på Vikebukt”, av Henry Vike.
2 I i
• Dramatiske milliontransporter Oppdal – Kristiansund i april 1940. Avisartikkel i RP 14/5 ….
• Då gullet frå Norges Bank vart berga i april 1940. Beretning fra RP.
• Drivas farlige GULL-ferd i april 40. Beretning av Drivas kaptein, Anton Pettersen.
• Kampen for å redde NORGES GULL. Artikkel i VI Menn.
• Gulltransport og rasjonering. Driva 8/5-95.
2 I J
• Meldeseddel m.m. fra Olav Øien.
• Den forunderlige krig. Avisartikkel av Aslaug Juel, Kr. sund 24/4-1960.
• Nordmøringer i Gratangen 1940. Artikkel.
• Samtale med Marie Molton i Eidsvåg 4/4-1976.
• Materiale fra Endre Nisja, Gjøra 15/3-1978. Om hendinger i Sunndal, på Åndalsnes og andre steder.
• Beretning om krigs- og okkupasjonshistorien ved Endre Nisja.
2 I K
• 18 stk avisartikler i Aura Avis i 1980 av Endre Nisja. Om Sunndal under krigen.
2 I L
• Moldenser på ”bybesøk” i krigstiden. RP 29/11-1980.
• En rekke artikler om hendelser i 1940. TK 9/4-1980 (Hele avisen).
• Om hendelser i 1940. RP 9/4-1980 (Helse avisen).
• Et stort under at vi overlevde, av Bjarne Teiseth og Alf Hvitsand om Gratangen. RP 25/4-1980.
• Da Norges skjebne ble avgjort i Rindal. Avisartikkel 9/9-1978.
• Fire redselsdøgn i Kristiansund i 1940. Avisartikkel 21/12-1978.
• ”Driva” reddet Norges gull mens bombene haglet i sjøen. Reportasje i tidsskriftet Moderne transport nr. 18/19 1981.
2 I M
• Utskrift fra vaktjournal for reservepolitistyrken i Kristvik 13/4 – 29/5 1940, ved K. Bjerkhol.
2 I N
• Minnestund i Nåvårdalen. Avisartikkel 8/5 – 95.

ARKIVBOKS 3 I – Angrep
3 I A
• Nå kan sannheten om bombingen av Kristiansund fortelles. Avisartikkel i RP (ikke datert).
3 I B
• Beretning om bombardementet av Kr. sund fra 21/4 – 29/4 1940, ved Ruth Hestad.
3 I C
• Registrering av kilder og litteratur vedrørende bybrannen i Kristiansund i 1940, av Anne Furseth.
3 I D
• Redegjørelse for de spesielle begivenheter i Stangvik lensmannsdistrikt i samband med krigen, ved Olav Sæter.
3 I E
• Angrep:
• Opplysninger fra Ragnvald E. Aas (13/10-75).
• Tysk fly møtte sin bane på vei fra bombingen av Kristiansund. RP lørdag 3. mai 1975.
3 I F
• Diverse avisartikler:
• Evakueringen av Kristiansund i 1940 – den største ”folkevandring” på Nordmøre, RP nr. 97, 1955.
• Sunndalsøra bombes. RP nr. 97, 1955.
• Matstasjonen i Myra der tusener ble mettet under brannen. RP nr. 98, 1955.
• Hvorfor ble Kristiansund bombet i 1940 ? Robert Gilroy Dall. Avisartikkel.
• ” Kl. 0908 sattes skuespillet i gang”. Brannmester Thorleif Meeks beretning fra branndagene. Avisartikkel.
• 15 år siden Kristiansund ble bombet. RP fredag 29. april 1955.
• Avisartikkel om å hente bensin til bussene som skulle evakuere de gamle.

• I G
• Bombing og brann.
• 19 flyalarmer den første dagen – alarmsystemet senere ødelagt. Fra Fastings første offentlige rapport om bombingen. Avisartikkel.
• Utdrag av rapporter fra brannsjef Anders Røkkum og brannmester Thorleif Meek. Avisartikkel.
• Kristiansund fullständigt förstört. Svensk avisartikkel.
• Bombingen og brenningen av Kr. sund. Avisartikkel av Jacob Bae.
• Både Bremsnes og Frei hadde over 2000 flyktninger fra byen. Avisartikkel.
• En by i brakker og skur. TK 16/4-94.
• 1941 – da svenskehusene ble reist. TK 14/5-94.
• Innberetning fra politiet i Kristiansund N. vedkommende bybrannen i tiden 28. april – 2. mai 1940
3 I H
• Nasjonalhjelpens gavekomite har delt ut varer for 1.055.000 kroner i Kristiansund. Avisartikkel 17. mai 1941.
• Det kjempemessige hjelpearbeid i Kristiansund. Avisartikkel mai 1941.
• Hvorfor Kristiansund ble bombet av tyskerne 1940. Artikkel av Sverre Hartmann.
• Martyrbyen Kristiansund har nettopp fylt 200 år. Artikkel i Fram 4. juli 1942.
• Befolkningens holdning under bybrannen var beundringsverdig. Avisartikkel.
• Imponerende innsats av røde Kors i aprildagene og efter brandkatastrofen. Avisartikkel.
• De militære begivenheter i Kristiansundsdistriktet i aprildagene 1940. Kommandør- kaptein Laur. Aas rapport. Avisartikkel.
• Autentiske opplysninger om de hektiske aprildagene i 1940. Rapport fra havnefogd Aas. Avisartikkel.
• Tirsdag 30. april 1940 og den påfølgende natt var ”store dommedag” for Kristiansund. Rapport (2. del) av havnefogd Aas. Avisartikkel.
3 I i
• Branndagene på Sunndalsøra. Avisartikkel.
• Brannettene 28. og 29. april 1940. Avisartikkel.
• Hva vet dagens unge om det som skjedde i Kr. sund for 25 år siden. Avisartikkel.
• Hvordan den gamle bebyggelsen på INNLANDET ble berget i 1940. Einar Farstad forteller. Avisartikkel.
• Opplysninger fra Kristiansund kommune ved arkitekt Sylthe 24/11 – 75. Om hussituasjonen.
3 I J
• Om bombingen av Kr. sund.
• Tysk og norsk materiale om bombingen av Kr. sund.
• Hvorfor ble Kristiansund bombet ? TK 6/5-60.
• Fem skjebneår, av Ingolv Mykleteig, Rensvik. TK 10/8-76.
• ”Stoss in Englands Flanke. Die deutsche Luftwaffe in Norwegen”. Utdrag av tysk bok.
• Hvorfor ble Kristiansund bombet av tyskerne 1940 ?. TK 1. april 1952.
• Folket i byen tok det rolig – få ante hvor farlig det var. TK 28/4-1960.
• Kristiansund i dag. TK 2/8-40.
3 I K
• Momenter til belysning om hvorfor Kristiansund ble bombet, ved Henrik Sverdrup.
3 I L
• ” Fra 9. april til 7. juni”, av Birger Gotaas. Utdrag fra bok med bombingen av Molde og Kristiansund.
3 I M
• Rapport fra banksjef Peder Todal om bombingen av Kr. sund.
3 I N
• Diverse rapporter fra Kr. sund og distriktene på Nordmøre om krigsbegivenhetene i 1940. 11 stk. rapporter.
3 I O
• ”Ildprøven”, av Leif B. Lillegaard, samt brev angående bombingen av Kristiansund.

ARKIVBOKS 4 I – Krigshverdag
4 I A
• Diverse materiale fra Anna Gjerde. Brev, rasjoneringskort, opprop, reisetillatelse etc.

4 I B
• Diverse opprop.
• Notater fra krigen ved Henrik Sverdrup
• Brev fra Gudrun Ulseth til Henrik Sverdrup.
4 I C
• ” Betraktninger på klæsnoren og Dæm sei de”. Bok ved Cyrano.
4 I D
• ” Kleivabrev frå krigstida”, hefte av Hans Hyldbakk.
• ” Bygdesoga frå Surnadal, bind 2”, av Hans Hyldbakk. Utdrag.
4 I E
• Notater fra krigen ved Henrik Sverdrup. 11 sider.
4 I F
• ” Deutsche Fibel – tysk lærebok for folkeskolen”. Oslo 1941.
4 I G
• Vår kamp er kronet med seier. Glimt fra 8. mai 1945 i Kristiansund. Avisartikkel.
4 I H
• ” Skøyta går ut”, vewd Oddmund Ljone. Bokutgivelse.
• Diverse avisartikler fra frigjøringen. 6 stk.
4 I i
• Veiledning for egenbeskyttelsen i beboelseshus.

ARKIVBOKS 4 II – Krigshverdag
4 II A
• Telefonkatalogen 1941, A/S Kr. sunds Telefonselskap.
4 II B
• Melkebok.
4 II C
• Bussrute for Kristiansund – Opdal Auto A/S. Vinterruter 1939 – 40.
• Forhold under rasjoneringstiden i Bremsnes kommune. Rapport av Ingolf Junge, Bruhagen 2/3-76.
• I en rasjoneringstid. Artikkel i Allers 3/8-76 ved Hansine Sæther, Kr. sund.
• Fra Forsyningsdepartementet. Møre Dagblad 6/9-40.
• Rasjoneringskort.
• Innkalling til borgervakt.
• Tobakkskort for menn.
• Årsmelding 1942-43 for Kr. sund Tekniske Kveldsskole.
4 II D
• Krigens hverdag hos mine foreldre. Særoppgave i historie ved Arne Sager, Kr. sund 31/1-71.
• 76-årige Frida Wærnes – hele Freiøyas Søster Frida forteller. TK 2/10-76.
• Nordmørs-kretsen av Husmorforbundet 50 år. TK 2/10-76.
4 II E
• Armbind med teksten: Kv. Brv
• Hefte om Bekjempelse av fosforbrannbomber.
• Passerseddel – Ausweis.
• Legitimasjonskort.
• Tjenestebok – Sivilforsvaret.
• Sivilt vern i krig. Hefte.
• Diverse rasjoneringskort. 16 stk.
• Meldepliktskort.
• Utflyttingstillatelse.
• Skriv om kringkastingsavgiften.
• Skriv fra Kr. sund trygdekasse til barber Rudolf Laurvik om brakkebygging.
• Oppslag fra Det sivile luftvern.
• 2 stk. brev fra/til barber Rudolf Laurvik til Det sivile luftvern om bl.a. utlån av radio.
• Brev fra Næringsdepartementet 22/7 – 43 til Barberstua frisørsalong.
• Brev fra Kvernes lensmannskontor til Rudolf Laurvik om beslagleggelse av innbo og løsøre i sommervillaer. 29/12-44.
• Opprop til Kr. sunds befolkning ved kapitulasjonen. Underskrevet Hauptmann Braüer, ordfører Lars Kvendbø og politimester Roald Theisen.
• Opprop fra det sivile luftvern. Forhold ved flyalarm.

4 II K
• Referat fra samtale med John K. Kvisvik, Kvisvik. Henrik Sverdrup 9/4-78.
4 II L
• 1945 – de siste krigsmåneder. TK 1/10-94.

ARKIVBOKS 5 II – Tyske anlegg
5 II A
• Tyske anlegg i ”Festung Kristiansund”:
• Oversiktskart over Karihola
• Oversikt over fastmontert skyts i området Kr. sund
• Området Freiøya med Gyltneset og Gjengstøa
• Område St. Hanshaugen
• ”Festung Kristiansund”
• Kvitnes på Nordlandet
• Gomalandet
• Kirkelandet – Klubbneset
• Kirkelandet, sentrale bydeler
• Kolvika
• Kleppen
• Innlandet
• Intervjuer, rapporter, brev.
• Tyske bunkere/fjellanlegg i Kr. sund brukt som tilfluktsrom etter krigen.

5 II B
• Opplysninger om tysk radar.
5 II C
• Brev til Hjemmefrontmuseet om de tyske anleggene på Nordmøre.
5 II D
• Styrkeliste for Festningsbataljon 641.
5 II E
• Materiale fra Hans O. Brevig mottatt fra tyske arkiver om det tyske kystforsvaret.
5 II F
• Rusten festning med sindrike instrumenter midt i Kristiansund. RP 23/6-56.
5 II G
• Tyske anlegg på Nordmøre. Fra samtale med Edward Johns 3/3-76
5 II H
• Diverse tyske rapporter om kystrelaterte forhold. 36 sider med tysk materiale. Materiale fra Historisk Institutt ved U i O.
5 II i
• Tyske styrker i Midt-Norge. Materiale fra Historisk Institutt ved UiO. 12 stk. skriv.
5 II J
• Beretning fra oberstløytnant Ogilvies reise i Norge 22/10 – 2/11 – 43. Historisk Institutt ved UiO.
• Sjøkart over Nordmøre med inntegnet dumpefelt for ammunisjon etter krigen.
5 II K
• Tyske opplysninger om avsnitt Molde. 8 stk. skriv.:
• Molde
• Gossen
• Kr. sund
• Ålesund
Materiale fra Historisk Institutt UiO.
5 II L
• Tyske skriv om militære forhold i Møre og Romsdal. 25 stk.

ARKIVBOKS 6 I – Nordmøringer i fangenskap
6 I A
• Beretning fra Ingvar Eidsvåg.
• Kristiansundsstudent om sine opplevelser i tysk fangenskap. Avisartikkel.
• De kalte det sivilisasjon. Kristiansunder forteller om Gestapos terror på Vollan og Grini.
6 I B
• Kristiansunder ser tilbake på Spaniakrigen. RP 11/10-75.
• Kristiansunder med spansk krigspass. RP 11/10-75.
• Kristiansunder ser tilbake på spanskekrigen. Avisartikkel i RP.
• Samlesentral i Paris – i smug over franskegrensen. Nils Ersnes. RP 15/10-75.
• 150 000 mann deltok i det store slaget ved Ebro i 38. Nils Ersnes. Artikkel i RP.
• Kr. sunder ser tilbake på spanskekrigen. Nils Ersnes. Artikkel 1 i RP.
• Kr. sunder ser tilbake på spanskekrigen. Nils Ersnes. Artikkel 2 i RP.
• Om sivilbefolkningens lidelser og reisen hjemover. Nils Ersnes. Artikkel i RP.
6 I C
• Opplysninger fra Kristen Bjerkhol, Bruhagen.
6 I D
• Major Gunnar Juel satte i gang skole i fangeleiren. RP 28/1-77.

ARKIVBOKS 7 I – Styre, administrasjon
7 I A
• Fra formannskapets protokoll, herunder:
• Forholdet til NS
• Tap av kommunalt selvstyre
• Terboven i 1943 om norsk frihet og selvstendighet. Avisartikkel.
• Til befolkningen i Kr. sund ved Terboven. Kunngjøring.
• Kontorforholdene i okkupasjonstiden. 8 stk. skriv til rådmannen.
7 I B
• Politiet. Intervju med politimester Skodvin samt Per Bentz 14/10-74.
• Adolf Henriksen tiltales for alvorlige angiverier. Møre Dagblad 17/3-48.
• Bare så vidt politikorpset hang sammen i okkupasjonsårene. Møre Dagblad 18/3-48.
7 I C
• Arrestasjonen av NS-medlemmer på Nordmøre. Avisartikkel.
7 I D
• Rapport fra betjent Kaare Hovind om stemningsrapport fra NS vedrørende Møre og Trøndelag. Trondheim 28/8-42.
7 I E
• Utdrag fra Norges Handelskalender. Adressebok for handel, håndverk, industri og landbruk 1941 – 1942.
7 I F
• Innkalling til tjeneste. Skriv fra NS i 1945.
7 I G
• Den andre verdenskrigen. Utdrag fra Halsaboka ved N. M. Vaagland.
7 I H
• Gjenreisningsplaner for Kr. sund. Materiale fra tidligere gjenoppbygningssjef i Kr. sund, Øivind H. Grimsgaard og arkitekt Erik Rolfsen.
• Josef Terboven – Gauleiter i Norge, av Sverre Hartmann. TK 11/8-76.
• Materiale fra Bundesarchiv om gjenoppbyggingen datert 25/10-40. 1/7-76.
• Fra boken ” Quisling, Rosenberg og Terboven”, av Hans – Dietrich Loock. Om gjenreisningen av Kr. sund.
7 I i
• Diverse tyske og norske skriv om tvangsrekvirering av leiligheter i Kr. sund.
7 I J
• Diverse avisartikler fra 1940 og 1941 om sivile forhold i Kr. sund. Tomtespørsmål, boligsituasjonen, siviladm., reguleringsplaner.
7 I K
• Fr. Hagen Petersen: Forbryternes farlige motstander. TK 2/10-76.
• Fra formannskapets protokoll 15/4-40 om bl.a. NS.
• En rekke skriv om medlemmer i NS og andre landssviksaker.

7 I L
• Brev til medlemmer av Norsk Bokhandlermedhjelper Forening. Oslo 13/10-42.
• Forordning av 9. juli 1941. Pålegg om å ta arbeid.
• Lægeerklæringsskjema utstedt av NS.
7 I M
• Diverse avisutklipp fra årene 1940 – 1943. Utklippene er gjort av Ola Hagen, Kr. sund. Omfatter:
• Krigen i Norge våren 1940
• Krigshverdag
• Illegal virksomhet
• Myndigheter og NS
• Menneskerettforbrytelser
• Brev fra Ola Hagen til Utflyttingskontoret 1/3-43.
• To skriv fra 1944 og 1945 om skoleungdommens arbeidsinnsats i jordbruket.
7 I N
• Verordnungsblatt für die besetzen norwegischen Gebiete. 50 utgaver i tiden 1940 – 1945. Utgavene hadde både norsk og tysk tekst.
7 I O
• Politimeddelselser. Utgitt av Justisdepartementets Politiavdeling 1. juli 1945.
• Statsfinanser og pengeproblemer i Norge under og etter krigen. 2 stk. hefter.
• Kunngjøring om betalingsutsettelse ved Justisdepartementet og Fylkesmannen i Møre og Romsdal.
• Skader og tap som følge av krigen og okkupasjonen. En veiledning til publikum. Utgitt av Justisdepartementets oppgjørsavdeling i 1945.
• Skjema for melding om skade og tap påført private ved krigen og okkupasjonen. Utgitt av Justisdepartementet ved Oppgjørsavdelingen.
• Sirkulæret: Registreringsfristen utløper 15. nov. 1945. Utgitt av Det kgl. Finans- og Tolldepartement.
• Forskrifter om oppgaveplikt og disposisjonsforbud for midler som tilhører NS- organisasjoner, medlemmer av NS m.fl. av 12. juni 1945. Morgenbladet 15/6-1945.
• Rekvisisjoner, beslagleggelser, krigsskader, fiendtlig formue m.m. Veiledning for publikum. Møre Dagblad 30/5-1945.
• OPPGAVE over formue m.v. tilhørende NS-organisasjoner, medlemmer av NS, profitører m. fl. Utgitt av Erstatningsdirektoratet i 1945.
• OPPGAVE over gjeld til og gaver, arv etc. fra NS-organisasjoner, medlemmer av NS m.fl. samt kjøp og salg. Utgitt av Erstatningsdirektoratet i 1945.
7 I P
• Bytingets forhandlinger m.v. for 1944.
7 I Q
• Kristiansunds budsjett med særbudsjetter for 1943/44.

ARKIVBOKS 7 II – NS-administrasjonen og annen administrasjon
7 II A
• Administrative/politiske saker i mai og juni 1940. Originalrapporter. 68 stk.
7 II B
• Skriv til og fra Forsyningsnemnda for Nordmøre og Kristiansund N.
• Referater m.m. fra Kr. sund kommune.
• Meddelser til embetsmenn og statstjenestemenn i mai 1940.
• Diverse kunngjøringer.
7 II C
• Opplysninger fra Martinus Røkkum, Ålvundfjord. NS-ordfører i Stangvik. 3/11-76.
7 II D
• Opplysninger/brev fra Anker Wangsmo, Sunndalsøra. NS-mann.
• Utdrag fra boken ” Frimodige ytringer”, av Marta Steinsvik. Oslo, august 1940.
7 II E
• Opplysninger/brev fra Gjert Valsø, Sunndalsøra. NS-mann. Mars 78.
• Skriv fra Aure lensmannskontor 18/1-1949 om Gjert Valsø.
• 2 stk. skriv fra o.r. sakfører Leif Rogeir Jordal til politimesteren i Kr. sund om Gjert Valsø. Kr. sund 6/8-45.
7 II E 2
• Tillegg: Uttalelser fra Gjert Valsø.
7 II F
• Materiale fra Ole Mollan, Kr. sund. Saken mot politimannen Adolf Henriksen. 24/4-1945.

7 II G
• Nyordning og nazifisering:
• Bystyrets medlemmer 1938 – 1939 – 1940.
• En del byrådssaker.
• Trønderlektor Bjørn Jakobsen skrev sin hovedoppgave i historie om Nyordning og nazifisering i Kristiansund. RP 4/7-81.
7 II H
• Nyordning og nazifisering i Kristiansund 1940-45. Støtte og motstand. Hovedfagsoppgave i historie ved Bjørn Johan Jakobsen.
7 II i
• Hvad enhver N.S.-mann bør vite. Hefte utgitt av Hirdstaben. Oslo 1943.

ARKIVBOKS 8 I – Utefronten
8 I A
• Krigsdeltakere og krigsseilere. Materiale fra Sigurd Husby og Petter Rosenlund.
• Krigsseilere fra Kr. sund og Nordmøre
• Krigsdeltakere 1940 – 1945
• Brev til krigsdeltakere om feiring av 20-års jubileum i 1965
• Brev til krigsdeltakere om 17. mai feiringen i 1965
• Krigsjubileum glipper for Norge. Adresseavisen 9/12-93.
8 I B
• Avskrift av tekstene i Petter Siiras fotoalbum.
8 I C
• Intervju med Olaf Søbstad nov. 74.
8 I D
• Bergljot Øwre, byens eneste kvinnelige krigsveteran. Norsk sykepleierske i Skottland. Avisartikkel.
8 I E
• NORGES Nytt. Norsk avis utgitt i Sverige. 19 eksemplarer fra 1945.

8 I F
• Alf Hjelmås overlevde 32 døgn i full livbåt. RP 20/1-76.
• 49 døgn på tomme oljefat. Krigsseiler John Bakkmyr. Reportasje i Vi Menn.
• Norske flyktninger til Sverige 1940-45. TK 3/12-75.
• Krigsseiler ser tilbake. Johan K. Engvig. TK 21/8-76.
• Krigsseileren som ble maler. Jeg er redd for sjøen. Petter Rosenlund. TK 8/5-76.
• En ung kristiansunders spennende og eventyrlige ferd under krigen. Donald Aass. Avisartikkel.
• Kristiansundsgutten som er dekorert for sin innsats under krigen. William Enoksen. Avisartikkel 14/6-1945.
8 I G
• Utdrag fra ”Minneboka om feltbataljon VIII”.
• To Murmansk – veteraner møttest. Arne Kvisvik og John Flåøy. Artikkel i Driva 5/2-77.
• Opplysninger fra Reinert Bjerche.
8 I H
• ” Veidholmen i gammel og ny tid”, ved Arne Danielsen. Utdrag fra bok.
8 I i
• Krigsseiler Olav Knudseth 36 år etter freden: Viktigst i dag å arbeide for fred. RP 8/5-81.
• 2. verdenskrigs største sjømannsbragd. 3200 mil i åpen livbåt. Alf Hjelmås. TK 19/12-80.
• Gomagutten med krigsmedaljene. Georg Bugge. TK 7/3-81.

ARKIVBOKS 9 I – Falne
9 I A I
• Oversikt over falne fra Nordmøre (A-O). Fra bokverket ” Våre falne”.
9 I A II
• Oversikt over falne fra Nordmøre (P – Å). Fra bokverket ” Våre falne”.
9 I B
• Liste over falne fra Petter Rosenlund.
• Oversikt over frontkjempere som falt.
• Oversikt over falne som ikke er nevnt i bokverket ” Våre falne”.
• Opplysninger om Claus Schroeder.
• Opplysninger om Olaf Thorvald Ellingsen.
• Tilleggsoversikt over falne ved Henrik Sverdrup.
9 I C
• Opplysninger om Rolf Kolbjørn Schjølberg. Falt ved Gratangen 25/4-40. ” Smøla-Minne 1969”.
• Oversikt over de 16 falne det er reist bauta over på Innlandet gravsted ved Henrik Sverdrup.
9 I D
• Om falne kristiansundere.
9 I E
• Opplysninger om Kåre Iversen. Skutt på Akershus. Fra boken ” Slik dør menn”, av Dagfinn Hauge.
• Opplysninger om Kåre Iversen. Artikkel i ”Ny Glede”. 1. årgang 1977.

ARKIVBOKS 10 I – Infiltrasjon
10 I A
• Strømsnes-affæren:
• Intervju med Gunnar Stokke 14/10-74
• Straumsnes-affæren i vinter var en infam gestapo-provokasjon. TK 29/5-45
• Redegjørelse om Birger Olsens virksomhet i Kr. sund 1944/45. Ved Gunnar Stokke. Kr. sund 29/5-45.
• Utdrag fra boken om Rinnan
10 I B
• Brev og opplysninger fra Gunnar Rakstang. Øydegard 15/10-75.
10 I C
• Illegale sendere under engelsk kommando.
10 I D
• Østerrisk motstandsgruppe ” Tag”. Østerrisk og norsk materiale.
• Gruppe Karlsens arbeid.

10 I E
• Rapport bygget på intervju med Charles Rangø. Storsandøy 5/10-75.
10 I F
• ” På hemmelig oppdrag i Norge”, av Malcolm Munthe. Utdrag fra boken.
10 I G
• Opplysninger om motstandsarbeidet på Veidholmen, Averøy og Kvisvik. Rapport og avisartikler.
10 I H
• Etterretningskart over tyske befestninger i Kvisvik. Tegnet av Jacob Pors gruppe.
10 I i
• Opplysninger fra Heidel Strømskag om SOE/ SIS agent.
10 I J
• Polakk hevdet at han var med i hjemmefronten. Artikkel i TK.
10 I K
• Opplysninger fra Iver Rodal om motstandsarbeidet. Rodal 26/3-78.
10 I L
• Brev fra Henrik Sverdrup til William G. Ramst om illegal sender. Kr.sund 23/8-78.
10 I M
• Materiale om Rinnans virksomhet på Nordmøre. Rapporter og avisartikler.

ARKIVBOKS 11 I – Fanger
11 I A
• Om rømte sovjetiske krigsfanger i Bud i 1942. Ved statsadvokat Nils Parelius.
11 I B
• Sovjet-krav på Sunndal ? Om rømte fanger. TK 3/9-76.
• Jaget av tyskerne – i fengsel på Vollan og flukt til Sverige. Om jødene. TK 14/6-45.
11 I C
• Jøder i Kristiansund politidistrikt 1940-45. Notat 30/1-77 ved Oskar Mendelsohn.
• Brev fra J. O. Brevig ad. ovennevnte notat.
11 I D
• ” Holocaust” er viktig for at det aldri skal skje igjen, ved Herbert Borøchstein i Kristiansund. RP 4/4-79.
• Apropos ” Holocaust”: – Disse skal arresteres. RP 6/4-79.

ARKIVBOKS 12 I – Bombeangrep, skipsulykker m.m.
12 I A
• Opplysninger fra Ole Mollan om flyangrep. 31/3-76.
• Samtale med Olav Øien om flyangrep. 1. april 76.
• Leonard Sivertsen, skutt av tyskerne i 1943. TK 23/4-76.
12 I B
• Skyteepisoder, bombeangrep og arrestasjoner. Opplysninger gitt av Johan Kvande, Hans Olav Brevig, Per Bjarne Lundgaard og Herman Døhlen.
12 I C
• Møre Dagblad – Jubileumsutgave 1942.
12 I D
• Nordmørshistorier fra mange land ved Peder Mamre Lund. 3 stk. avisartikler i RP i 1974.
• Jan Backer – et overskuddsmenneske – litt om hans liv og hans innsats. RP 7/10-74.
• Da Norges Banks gullbeholdning passerte Kvalvåg på Nordmøre. Avisartikkel.
• Kristiansund og Nordmøre var ”eget fylke” etter brannen i 1940. Avisartikkel.
• Den dramatiske historien om fylkesskolen ”Varde” som ble tilfluktssted for gamle fra Kristiansund. Avisartikkel.
12 I E
• Flyhavari på Tustna. Beretning fra Lars målen, Leira 18/11-75.
• Opplysninger fra Nils Aukan om ovennevnte flystyrt. 21/2-88.
• Opplysninger om skipsforlis.
• Til minne om soldat 20743, Nils Asbjørn Øien. Avisartikkel.
• Dagbok fra aprildagene 1940 ved soldat nr. 20 743. RP 28/4- 75.
12 I F
• Brev fra Per Kvien, Vartdal til Jørgen Strand om skipsopplysninger. 15/12-86.
• Glemte bragder fra krigen. ”Batnfjord” berget flest. TK 31/10-75.
• Norske MTB’er senket ”Irma”. TK 31/10-75.
• Brev fra Per Kvien om angrep på konvoi sommeren 1944 mellom Hestskjær og Kvitholmen. Vartdal 27/10-75.
• Om ”Irmas” og ”Henrys” forlis. TK 12/2-94.
• Senket av norske MTB’er. Avisartikkel.
12 I G
• Brev fra Peder Golmen om krigsårene. Golmen 12/11-75.
• Opplysninger fra Muriel Michelsen i Kr. sund om ”Irmas” forlis. 17/11-75.
• Den glemte helten. Hans Lie. TK 2/4-94.
12 I H
• Engelskmennene kom tilbake til sitt hjemland. TK 19/6-76.
• Mer om engelskmennene. TK 24/6-76.
• Veiviseren over blåmyra. Los Ole Olsen. TK 12/6-76.
12 I i
• 2 stk. sjøkart med inntegnet posisjon for skips- og flyvrak. Gitt av Nils Aukan, Kr. sund.
• Opplysninger fra Nils Aukan, Kr. sund om skips- og flyvrak i nordmørske farvann. April 1978.
12 I J
• Opplysninger om MTB 627 og MTB 653 som senket hurtigruteskipet ”Irma” og lastebåten ”Henry” ved Hestskjær fyr 13/2-1944. Opplysninger gitt av Kristen Bjerkhol, Bruhagen 18/6-81.
• Fotografi av stedet der MTB’ene lå skjult i Haltvika på Ekkilsøy.
12 I K
• Diverse allierte flyangrep. Materiale fra Nils Aukan, Kr. sund. 48 sider.

ARKIVBOKS 13 I – Litteratur
13 I A
• Telefonkatalogen for Kr. sund 1940
13 I B
• Telefonkatalogen for Kr. sund 1941
13 I C
• Elefonkatalogen for Kr. sund 1942
13 I D
• Telefonkatalogen for Kr. sund 1943
13 I E
• Telefonkatalogen for Kr. sund 1944
13 I F
• ”Londonregjeringa. Bind 1”, av Olav Riste
13 I G
• Gjenreisningsproblemer i Kristiansund. Fremlagt ved Gjenreisningsistituttet i Kristiansund. Hefte.
13 I H
• ”Forsvarets plass i norsk historie”, ved generalmajor Bjørn Christophersen.
13 I i
• ” Hjemmestyrkene”, ved Sverre Kjeldstadli
13 I J
• ”Gulltransporten”, ved Asbjørn Øksendal
13 I K
• ”Trekk ved Kr. sunds næringsliv. 200- års jubileet 1742-1942”, ved Einar Emilsen og Alf Salvesen

ARKIVBOKS 13 II – Litteratur
13 II A
• ”Hvem var Henry Rinnan”, av Per Hansson

13 II B
• ”Sluttspill i Rinnans bandekloster”, av Asbjørn Øksendal
13 II C
• ”Når nøden er størst”, av Asbjørn Øksendal. Om jugoslavisk partisan i Norge.
13 II D
• ”Når vi kommer inn fra havet. Historien om Den Norske Brigade i Skottland 1940-1945”, av Erik Aanensen.
13 II E
• ”Frigjøringen”, av Jens Chr. Hauge
13 II F
• ”Midlertidig lov om Krigsskadetrygd for bygninger”, ved Gjenreisningskomiteen for de krigsherjede steder.
13 II G
• ”Krigen i Norge 1940”, ved Trygve sandvik. Bind 1.
13 II H
• ”Krigen i Norge 1940”, av Wilhelm Hansteen. Bind 1.
13 II i
• ”Krigen i Norge 1940”, av Trygve Sandvik. Bind 2.

ARKIVBOKS 13 III – Litteratur
13 III A
• ”Norges statskalender for året 1941”. Redigert av C. Lampe.
13 III B
• ”Også vi når det blir krevet. Innlegg fra norske kvinner om den nasjonale, moralske og politiske gjenfødelse i Norges skjebnetime”, av Ragna Prag Magelssen. Oslo 1942.
13 III C
• ”Krigen i Norge 1940. Operasjonene i Ådalen og i Valdres”, av Niels Hertzberg.
13 III D
• ”Frigjøringen av Finnmark 1944-1945”, av Harald Sandvik.
13 III E
• ”Arbeiderklassen i norsk historie”, av Edvard Bull.
13 III F
• ”Fra Oscarsborg til Hegra”, av Wilh. Münter Rolfsen.
13 III G
• ”Hjembyens vers”, av Puck. Hefte.
• 10 stk. dikt fra krigstiden av Puck.

ARKIVBOKS 13 IV – Litteratur
13 IV A
• ”Hvem kan vi stole på ?”, av Haakon Lie.
13 IV B
• ”Arbeidere under våpen”, av Yngvar Ustvedt.
13 IV C
• ”Et flyktningesamfunn vokser fram. Nordmenn i Sverige 1940-45”, av Ole Kristian Grimnes.
13 IV D
• ”Norsk militærhistorisk bibliografi”. Utgitt av Forsvarets krigshistoriske avdeling.
13 IV E
• ”Norge under krigen 1940-45”, av Else Var.
13 IV F
• ”Kristiansund 1742 – 1942”. Møre Dagblad jubileumsutgave.
13 IV G
• ”Norsk krigsleksikon 1940 – 1945”, ved Hans fredrik Dahl m.fl.
13 IV H
• ”Nyordningen i Norge”, av Reichkommissar Terboven.
13 IV i
• ”Det tredje rikes ansikt”, av Joachim C. Fest.
13 IV J
• ”Etterretningstjenesten i Norge 1940-45”, av Ragnar Ulstein. Bind 1.
13 IV K
• ”Quisling, Rosenberg og Terboven”, ved Hans-Dietrich Loock.

ARKIVBOKS 13 V – Litteratur
13 V A
• ”Weserübung. Die deutsche besetzung von Dänemark und Norwegen 1940”, von Walther Hubatsch.
13 V B
• ”Svensketrafikken. 2”, ved Ragnar Ulstein.
13 V C
• ”Rinnanbanden”, ved Klaus Grøneng.

ARKIVBOKS 13 VI – Utdrag litteratur
13 VI A
• ”Aktuellt och historisk”, utdrag fra bok med artikkel om det tyske kystartilleriforsvaret i Norge 1940-45.
13 VI B
• Fra tysk krigsdagbok.
• ”Die deutsche Besetzung von Dänemark und Norwegen 1940”, av Walther Hubatsch. Utdrag fra bok.

13 VI C
• ”Sjøforsvarets kamper og virke på Vestlandet og i Trøndelag i 1940”, av E. A. Steen. Utdrag fra bok.
13 VI D
• Kriegstagebuch des Oberkommandos der Wehrmacht (1/8-40 – 31/12-41).
13 VI E
• “Raeder, Hitler und Skandinavien”, av Carl-Axel Gemzell. Utdrag fra bok.
13 VI F
• ”Kompani Linge”, ved Erling Jensen og Ragnar Ulstein. Utdrag fra bok.
13 VI G
• ”Englandsfarten”, av Ragnar Ulstein. Utdrag fra bok.
13 VI H
• ”Klar til kamp”, av Helge Storm-Bjerke. Utdrag fra bok.
13 VI i
• ”Marinens operasjoner fra baser i Storbritannia m.v.”, av E. A. Steen. Utdrag fra bok.
13 VI J
• ”Fra Oscarsborg til Hegra”, av Wilh. Münster Rolfsen. Utdrag fra bok.
13 VI K
• ”Arbeiderbevegelsens historie. En innføring. 2. del 1930 – 1973”, av Einhart Lorenz.
13 VI L
• ”Hjemmestyrkene I”, ved Sverre Kjeldstadli. Utdrag fra bok.
13 VI M
• ”Kristian Stein og hans menn”, ved Kristian Stein Organisasjonen. Utdrag fra bok.
13 VI N
• ”The Royal Air Force in the world war”, av Norman Macmillan. Utdrag fra bok.

13 VI O
• “Hitlers weisungen für die Kriegführung 1939 – 1945”, av Walther Hubatsch.
13 VI P
• ”Kriegstagebuch des Oberkommandos der Wehrmacht. Band 1. 1/8 1940 – 31/12 1941”, ved Hans-Adolf Jacobsen. Utdrag.
13 VI Q
• Litteraturoversikt
13 VI R
• ”Fellesskap i krig og fred. Erindringer 1940-45”, av Einar Gerhardsen. Utdrag.
13 VI S
• ”Samtid og historie”, av Magne Skodvin. Utdrag fra bok.

ARKIVBOKS 13 VII – Litteratur
13 VII A
• ”Svensketrafikken. 3”, ved Ragnar Ulstein.
13 VII B
• ”I kurerfart for XU”, av Einar Sæter.
13 VII C
• ”Nordmenn under Hitlers fane”, av Svein Blindheim.
13 VII D
• ”Hjemmefronten”, av Tore Gjelsvik.
13 VII E
• ”Av nød til seir”, av H. O. Christophersen.
13 VII F
• ”Det utrolige døgnet”, av Bjørn Bjørnsen.

13 VII G
• ”Rinnan-banden”, ved Klaus Grøneng. Utdrag fra boken.
13 VII H
• ”Forræderiets epoke”, av John Lyng. Utdrag fra boken.
13 VII i
• ”Militær motstand på Sunnmøre 1940-1945”, av Arild Sollied.

ARKIVBOKS 14 I – Billedstoff
14 I A: Tysk aktivitet i Kr. Sund og landet for øvrig. Album. 100 bilder.
14 I B: Anlegget i Karihola fotografert på 1970-tallet. 27 bilder.
14 I C: E- verket under krigen. Album. 20 bilder.
14 I D: Kristiansund under og etter brannen. Album. 47 bilder.
14 I E: Bilder fra frigjøringsdagene. 21 bilder.
14 I F: Fra krigen og frigjøringsdagene. 10 bilder.
14 I G: Fra kapitulasjonen 1945. 24 bilder.

ARKIVBOKS 14 II – Billedstoff
14 II A: Kristiansund etter bombingen og brannen i 1940. Album. 129 bilder.
14 II B: Dubletter fra kristiansundsområdet (53 stk.) og negativer (93 stk.) før brannen, etter brannen og ved frigjøringen
14 II C: Luftfoto av Kr. Sund våren 1949. 1 bilde.
14 II D: Fra frigjøringen. 15 bilder.
14 II E: Fra Kr. Sund under krigen og ved frigjøringen. 19 bilder.
14 II F: Kr. Sund under krigen og ved frigjøringen. 40 bilder.
14 II G: Tyske anlegg på Innlandet på 1970-tallet. 19 bilder.
14 II H: Fra Karihola, Kleppen og Vevang på 1970-tallet. 28 bilder.
14 II I: Kristiansund etter bombing og brann. Album. 126 bilder.
14 II J: Lysbilder av tyske anlegg på 1970-tallet. 25 bilder.

ARKIVBOKS 15 I – Intervjuer, samtaler, smårapporter
15 I A
• Intervjuer og samtaler med en rekke personer.
• Kr. sund – klippfiskstaden som tyskarna brände reser sig igjen. VNT 17/8-46.
15 I B
• Johan Kjønø i samtale med Peder Visnes om motstandsarbeidet på Averøy og andre steder.
• 8. mai 1945, av Johan Kjønø. Dikt.
• En havets tragedie. RP 26/1-40.
• Estlandskvinne møter igjen sine velgjørere på Kjønnøy etter skipsforliset i 1940. Avisartikkel i RP.
• Glemmer aldri da krigen var over. Driva 8/5-95.
15 I C
• Opplysninger fra Olav Øien om motstandsarbeidet. 2/3-76.
• Opplysninger fra Hans Harstad om motstandsarbeidet. 27/2-76 og 3/3-76.
• Opplysninger fra Johan Husby om motstandsarbeidet. 5/3-76.
• Opplysninger fra Tor Halvorsen om motstandsarbeidet. 26/2-76.
• Mannen som ikke var med i krigen. Anders Gjerde. Aftenposten 17/1-76.
15 I D
• Diverse legitimasjonskort fra Herlof Torske, Kr. sund.
• Referat fra samtale med Edward Johns
• Byggevedtekter
• Om motstandsarbeidet. 3/3-76.
• Opplysninger fra Einar Sæter om XU. 5/3-76.
• Opplysninger fra Herlof Torske om illegalt arbeid. Kr. sund 27/2-76.
• Brev fra P. Frislid om motstandsarbeid.
• Brev fra Ivar Bakken om motstandsarbeid. Ålvundeid 29/2-76.
• Opplysninger om Birger Sjølie i bokverket ”Våre falne”.
15 I E
• Opplysninger fra Svein Juel om illegalt arbeid. Kr. sund 22/5-76.
• Tre diplomer tilhørende Svein Juel vedrørende hans krigsinnsats.
15 I F
• Brev fra Georg Sager om illegalt arbeid.
• Samtale med Oddmund Ødegård om illegalt arbeid. Kr. sund 26/6-76.
• Samtale med Odd Lyngstad om Rinnans virksomhet i Kr. sund. 25/2-76.
• Meddelelse fra lederen av Sikkerhetspolitiet til politimesteren i Kr. sund om skipperen på bilfergen Trygge, Jens Neuenkirchen.
15 I G
• Samtale med Karl Fjørtoft om motstandsarbeidet. 4/3-76.
• Opplysninger om krigen fra Olav Nilssen, Batnfjordsøra. 2/12-75.
• Vedrørende transport av Shetlands-Larsen og hans menn fra Averøy til Eide ved Reinert Bjercke.
• Opplysninger om krigen og freden ved Olav Stavaas. 1945.
• Samtale med Lars Eide om Vevang. 9/8-76.
• Samtale med Alf Noreide om krigen i Kr. sund. 25/8-76.
• Fremdeles mange bomber i sjøen ved Kristiansund. TK 17/2-76.
• ”Borgenes” forlis. TK 19/12-75.
• Nye opplysninger om senkingen av ”Borgenes”. TK 10/12-75.
15 I H
• Opplysninger om krigen ved John A. Nedal, Bådalen.
• Opplysninger fra Kristen Bjerkhol, Bruhagen. 24/8-76.
• Shetlands-Larsens tur over Averøya ved Kristen Bjerkhol.
• Bakeribedriftene i Kristiansund under okkupasjonstiden 1940-45 ved Bernhard Jorfald.
15 I i
• Hefte laget av Bjørn Monge med fotografier, rasjoneringskort, reisetillatelse, legitimasjonskort, frigjøringsfolder m.m.
• Opplysninger fra Ålvundfjord ved Lars Flå. Ålvundfjord 14/1-77.
• Fant pyntede juletrær i skogen på freiøya. RP 23/12-76.
• Krigsjulen risset inn i minnet. TK 23/12-76.
• Billedplate og opplysninger om den ved Bjørn Monge.
• Materiale fra Sigurd Strømsholm, Vevang om anerkjennelse for innsatsen hans.
• Opprop fra ordføreren i Molde om Norge-Finland. Molde 8/7-41.
• Svar på oppropet ved ordføreren i Molde fra Sigurd Strømsholm, Vevang.
15 I J
• Opplysninger fra Einar og Edel Johnsen om Sunndalsøra under krigen. Kr. sund 23/10-76 og 24/10-76.
• Opplysninger fra Ragnvald Aas om strøm til Karihola. Kr. sund 24/10-76.
15 I K
• Materiale fra Johanna Grimstad, Kvisvik. 26/6-76.
• LOVBOKA for lærere
• Parole fra Hjemmefrontens Ledelse (H.L.)
• Budstikka. 1. årgang- nr. 1. Øydegard 6/5-40.
• Budstikka. 1. årgang – nr. 3. 9/5-40.
• Budstikka. 1. årgang – nr. 4. 11/5-40.
• Opplysninger hentet fra illegal avis.
• Årsberetning fra Kr. sund og omegn Hagebrukslag 1945.

ARKIVBOKS 16 I – Brev, rapporter, dagbøker
16 I A
• Gårdbruker John Glærums notater. 38 sider.
16 I A I
• Gårdbruker John Glærums dagbok maskinskrevet. 16 sider.
16 I B
• Brev fra Ivar Furset. Molde 22/10-74.
• Brev fra Ole Glasø. 4/1-75.
• Brev fra Arthur Holt om gassverket m.m. Oslo 6/11-74.
• Brev fra reidar Tank-Nielsen om den sjømilitære etterretningen. Oslo 19/11-74.
• Brev fra Hallvard Aarø. Brønnøysund 21/10-74.
16 I C
• Opplysninger fra Gaarde. Om St. Hanshaugen.
• Opplysninger av William Dall.
• Opplysninger fra Johan Husby om Karihola.
• Opplysninger gitt av Henning Telleraas om Smøla.
16 I D
• Dagbok fra Olav Stavaas, Valsøyfjord. 14 sider.
• Tillegg til Olav Stavaas dagboksopptegnelser.
• 4 stk. skriv fra/til Valsøyfjord.
16 I E
• Materiale fra Kristen Bjerkhol:
• Om Shetlands-Larsen på Tustna. Fra boken ”Under Nordmørsfjell”, av Åsen Vatten.
• Falne i Tingvoll. Fra Bjerkhol 4/3-76.
• 8. mai 1945. Dikt/sang ved Johan Kjønø.
• Oversikt over personer fra Kvernes prestegjeld som mistet livet under krigen.
• Brev fra Kristen Bjerkhol. Bruhagen 11/11-75.
• Brev fra Ingolv Røkkum, Verdal 16/12-75.
• Opplysning om tysk soldat drept under flyangrep mot Grip fyr. TK 23/12-75.
• Hos Paula og Ansgar Rogen på Henda. TK 6/12-75. To eksemplarer.

16 I F
• Telefonsamtale med Peder Visnes om sender og flyktningerute. 30/11-77.
• Brev fra Rikspolitisjefen til politimesteren i Kr. sund 31/7-45.
• Brev fra Hjemmestyrkenes kontor til politimester Fasting i Kr. sund. Ålesund 19/6-45.
• Brev til Hjemmestyrkenes kontor i Ålesund. 24/7-45.
• Kvittering fra Per Todal vedrørende betaling fra Rikspolitiet. Kr. sund 19/5-45.
16 I G
• Rapport fra NK, Møre XU, om illegale saker og rettsoppgjøret. 8 sider.
• Samtale med Kristen Bjerkhol. Bruhagen 20/3-78.
• Samtale med Ole Mollan. 14/3-78.
• Samtale med Ole Mollan. 14/10-76.
• Bildeark med tre bilder:
• Russiske fanger på Tingvoll
• Lensmann Høsteng arresteres
• Russiske fanger på Høglia, Tingvoll
• Bildeark med to bilder:
• Russiske fanger på Høglia, Tingvoll
• Sogneprest Wangberg taler på Tingvoll 8/5-45.
16 I H
• Mil. Org. oversikt inkludert Møre og Romsdal. Norwegian High Command 15/3-45.
• Møre og Romsdal. Distrikt 21. Materiale fra Hjemmefrontmuseet.
• Rapport fra SOE med forslag til organisering av Nordmør-distriktet.
16 I i
• Opplysninger fra Leif Oskar Skjølsvik. Sunndalsøra 11/4-78.
• Opplysninger fra Leif Oskar Skjølsvik. Sunndalsøra 29/9-75.
• Erling Kristensen om Sigurd Vandvik.
• Brev fra Henrik Sverdrup til Gunnar H. Rasmussen. Kr. sund 13/3-78 og 18/10-78.
• Notat fra Gunnar H. Rasmussen.
• Dødsannonsen til Sigurd B. Vandvik. TK 6/4-78.
• Dødsannonsen til Harald Magnus Nicolaysen. TK 16/3-78.

ARKIVBOKS 17 I – Større rapporter
17 I A
• Rapporter fra:
• Paul Næverlid, Kr. sund formannskap
• O. Skarrebo, Kr. sund kemnerkontor
• M. Rams, Kr. sund likningskontor
• M. F. Glærum, Kr. sund kommunerevisjon
• Sverre Nelvik, Kr. sund Arbeidskontor
• R. Kiel, Kr. sund bygningssjefkontor
• Alfred Thorsen, Kr. sund kirkevergekontor
• P. Loe, Kr. sunds off. Sjømannsskole. 5 stk fotografier ledsager rapporten til P. Loe.
• Sigurd T. Olsen, Kr. sund kommunale bad
• Skoleinspektør Guttelvik, Kr. sund folkeskole
• Ragnv. E. Aas, Kr. sund Elektrisitetsverk
• Olaf Aasprong, Kr. sund kommunale leiegårder
• O. Sæveraas, Havnefogden
• Sigurd T. Olsen, Kr. sund kommune, husfordelingsnemnda
• Torleiv Fagerlie, Kr. sund kommune, kontrollnemnda. 6 stk. fotografier ledsager rapporten
• F. Stene, Kr. sund maskinistskole
17 I B
• Rapport om forsorgsvesenets virke under bombingen og brannen i 1940, samt arbeidet under okkupasjonen og statistikk frem til utgangen av 1948. Ved Leif Bang.
17 I C
• Kr. sund yrkesskole ved Worm Eide. 10 stk. fotografier og 1 stk. arkitekttegning ledsager rapporten.
17 I D
• Materiale fra Erling Kristensen om helsemessige forhold
• Alle jordflekker i Kristiansund må utnyttes. Møre Dagblad 29/5-41.

17 I E
• Materiale fra Bundesarchiv i Freiburg. Militære forhold i Kr. sunds-området

17 I F
• Materiale fra Norges Hjemmefrontmuseum. 27/4-76.
• Tysk meldingsblankett med situasjonsrapport. 6/12-43.
• Fra Marinearkivet, Akershus Festning. 8/3-76.
• Fra Forsvarets krigshistoriske avdeling. 13/4-76.
• Fra Historisk Institutt, UiO. Oslo 16/3-76.
• Diverse skriv fra Henrik Sverdrup. 1976.
• Fra Forsvarets Overkommando. 8/5-76.
• Utdrag fra boken ”Norges sjøkrig 1940-45, bind III”, av E. A. Steen
17 I G
• Materiale fra krigstiden i Stangvik-området ved tidligere lensmann i Stangvik, Olav Sæther. 75 sider.
17 I H
• O. H. Volckmars rapport om sin deltagelse i illegalt arbeid
• Brev til og fra Bjørn Sjong
• Brev til Hjemmefrontens tillitsmenn fra H.L. om innsamling av materiale om hjemmefrontens kamp under okkupasjonen. Oslo, 27/6-45.
• Materiale fra Dr. Midthun, Surna.
• Materiale fra Bjarne Glærum om sitt hjemmefrontarbeide
• Rapport fra P. Frislid om hjemmefrontarbeide
• Rapport fra Erling Kristensen om Nordmøre hjemmefrontdistrikt
• Rapport fra Lærerfrontens tillitsmenn på Nordmøre, ved lærer Bj. Tronsborg
17 I i
• Om historielagets krigshistoriske arkiv

ARKIVBOKS 17 II – Større rapporter
17 II A
• Notat fra Christian Johnsen. Om motstandsarbeidet på Averøy. 8/4-75.
• Andre opplysninger fra Christian Johnsen
17 II B
• Løytnant Kristen Bjerkhols rapport om motstandsarbeidet i Bremsnes. Bruhagen 18/4-78.
• Den militære krigs- og okkupasjonshistorie 1940-45 på Bremsnes, ved Kristen Bjerkhol, Bruhagen. To rapporter fra 1975.
• Glimt fra den militære okkupasjonshistorie. Rapport.
17 II C
• Rapport fra Erling Kristensen om Siv.org. 5/3-46.
17 II D
• Papirer etter Jan L. Backer. Om brakkebygging, om avskjedigelse av formannskap og bystyre
• Ebbesens rapport om reise til Oslo i juli 1940 og konferanse med tysk siviladm.
• Jarl L. Backers rapport om reise til Oslo 28/7-40.
• Oversettelse av skrivelse fra Sd 21/6-40.
• Brev til Stadtkommandanten 19/7-40. Om brannskade, byens liv og byens krav
• Rinnans folk som oppsporet våpenlageret i Kr. sund i 1942 der Sigv. Halaas og Jan Backer ble arrestert. TK 10/5-46.
17 II E
• Om tyske tekniske apparater i Kr. sund ved Edward Johns. Oversikt fra 1945.
17 II F
• Rapport fra Halvard Torgersen om Kr. sund radio våren 1940 samt tysk radar
17 II G
• Diverse materiale fra tidligere lensmann Olav Sæter. Om Stangvik m.m.
• Oppslag fra Hærens overkommando fra 1940 ved general Otto Ruge
17 II H
• Opplysninger fra Bastian Ødegård om Tustna under krigen. 20/11-75.
• Referat fra samtale med Kristian Fasting om adm. Forhold i 1940. 30/1-78.
17 II i
• Referat fra samtale med Johan Tømmervåg. Kr. sund 6/10-76.
• Kunngjøring om kapitulasjonen 8/5-45
• Åtaket til Nasjonal Samling på kommunane. Skriv fra Hagelin, 16/12-40
• Skriv til alle N.S.- utnevnte ordførere og viseordførere. Utstedt av motstandsbevegelsen
• Brev om avsettelse av ordføreren i Bremsnes 19/2-41
• Brev fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal om kode for å sikre legitimasjonen av midlertidig oppnevnte ordførere i mai 1945
• ”Gå ikke Nasjonal Samlings ærend i kommunene”. Opprop
17 II J
• Reichkommisar Terbovens referat på norsk av Hitlers personlige erklæring 25. sept. 1943
• Hjemmefrontledelsens parole om at borgervakten er boikottet
• Skriv om borgervakten ved Stølan sag, Tingvoll. 31/7-44.

KRIGSHISTORISK MATERIALE SOM IKKE BEFINNER SEG I ARKIVBOKSENE, MEN I SAMME SEKSJON
• 2 esker med Krigsavisene – en unik samling originale aviser 1940-1945
• Norge i krig. Samtlige hefter. 1 stk. eske
• 1 stk. fallskjerm i eske
• 1 stk. eske med norsk tobakk, sigaretter med norskavlet tobakk, liten radiosender med batteri, utstyrspose, modell av tysk fly, kappemaskin (for tobakk ?)
• 1 stk. eske med ”Krigsinvaliden”, 1983
• 1 stk. eske med ”Krigsinvaliden”, 1970 – 1982
• Diverse utgaver av ”Krigsinvaliden”, 1975 – 1995
• ”Innstilling fra Forsvarskommisjonen av 1946, Del 1”. Utgitt av Stortinget
• ”Innstilling fra Forsvarskommisjonen av 1946, del 2”. Utgitt av Stortinget
• ”Innstilling fra forsvarskommisjonen av 1946, del 3”. Utgitt av Stortinget
• ”Innstilling fra undersøkelseskommisjonen av 1945”. Utgitt av Stortinget
• ”Innstilling fra undersøkelseskommisjonen av 1945. Bilag bind 1”. Utgitt av Stortinget
• ”Den norske regjerings virksomhet fra april 1940 til 22. juni 1945. Bind 1”. Utgitt av Stortinget
• ”Den norske regjerings virksomhet fra april 1940 til 22. juni 1945. Bind 3”. Utgitt av Stortinget
• ”Regjeringen og hjemmefronten under krigen”. Utgitt av Stortinget
• ”Norges forhold til Sverige under krigen 1940 – 45. Bind 1”, av Utenriksdepartementet
• ”Norges forhold til Sverige under krigen 1940-45. Bind 3”, av utenriksdepartementet
• ”Vi stoler på England”, av F. Balg. Oslo 1941. Hefte.
• ”Quisling har sagt. Citater fra taler og avisartikler”. Oslo 1940.
• ”Quisling har sagt II”. Oslo 1941.
• ”For norges frihet og selvstendighet. Artikler og taler”, av Vidkun Quisling. Oslo 1941.
• ”Dette har hendt. Et tidsbilde”, av Olga Bjoner. 1955.
• ”I korsets lys”, av Lars Frøyland. Oslo 1943.
• ”1. februar 1942”, ved Harald Sunding. Oslo 1942.
• ”Tyske diktere. Lyrikk og prosa fra vår egen tid”, ved Finn Halvorsen. Oslo 1941.
• ”Kampen for Norge. II”, av Gulbrand Lunde. Oslo 1942.
• ”Norsk ånd og vilje”, ved Åsmund Sveen. Oslo 1942.
• 6 stk. idehefter til undervisning om krigsårene i Norge og frigjøringen
• 19 stk. blader ”Fritt Norge”
• 3 stk. mapper ”fra krig til fred. Dokumenter og materiale fra 1940-1945”.
• 4 stk. foldere ”Frigjøring”
• 4 stk. foldere ”Rettsoppgjør”
• 4 stk foldere ”Dømt av folket”
• 4 stk. foldere ”Gjenoppbygging”
• ”Fredsjubel i rødt, hvitt og blått”. 16 Hefter. 8 esker i reolene.
• ”Freden 50 år. Fredsbilag til Aura Avis 6. mai 1995”. To eksemplarer.
• ”Freden 50 år”. TKs jubileumsavis 1995. Sju eksemplarer.
• ”Krigs-ekstra”. Nordmørsposten. 1990. Tre eksemplarer.
• 15 stk. krigskart over Europa
• Diverse aviser om overfallet på Norge i 1940 og frigjøringen 1945
• ”Norges Bank og vårt pengevesen”, av N. Rygg. Hefte.
• Kristiansund 1742 – 1942. Møre Dagblad jubileumsutgave
• Provisoriske anordninger m.v. 1940-1945. Justis- og politidepartementet, London 1945
• Boken om Vidkun Quisling, ved Ragnar Skancke m.fl, Oslo 1940
• Når Forsvaret forfaller, ved Arne Tellefsen, Oslo 1968
• Quo Vadis America, ved F.B. Balc, Oslo 1942
• Die fallschirmjäger von Dombås, ved Herbert Schmidt. Berlin 1941
• Folkedommen over rettssvikerne. Kr. sund 1950
• Grunnlovsbrudd og rettsoppgjør, ved Bjørn Vardaas. Oslo 1946
• Sannheten om telavågsaffæren 1942, ved Per Lie. Bergen 1972
• Weserübung; det perfekte strategiske overfall ?, ved Olav Riste. 1990
• Den norske kapitulasjonen ved forsvarets overkommando den 10. juni 1940 og krigføringsproblemet 1940 – 1945, ved Finn Kjelstrup, 1955
• Gi oss rettsstaten tilbake. Til Stortinget fra Forbundet for sosial oppreisning, 20.3.1950
• Rettsliv og rettsstat, ved Bjørn Vardaas. Oslo 1948
• Innstillingen fra undersøkelseskommisjonen av 1945. Stortinget 1946
• Glimt fra krigens dager i Kr. sund 1940 – 1945. Nordmøre Historielag 1985. 63 eksemplarer
• Her er London med krigskabinettets beslutninger, ved A. I. Bru. Eget forlag 1985
• Vidkun Quislings forsvarstale i lagmannsretten september 1945. Utgitt i anledning hans 100-års dag 18.7.1987
• Minneskrift aprildagene 1940 Molde, Gjemnes, Frei, Kristiansund. 28.4.1990
• Tysklands stemme med forord av Reichskommissar Terboven. Oslo 1940
• Tenk selv. De virkelige kjennsgjerninger kontra det norske rettsoppgjøret, ved Sverre Helliksen. 1962
• Lov om rettergangsmåte i straffesaker av 1. juli 1887 og lov om domstolene av 13. august 1915. Begge med forandringer og tillegg. Sist ved midlertidig lov av 2. september 1943. Oslo 1944
• Tre skritt bak, ved Per Jahr. Historisk forlag 2002
• Foredrag om det nye Tyskland. NRK 1940
• Quisling-saken. Dokumentasjon og referater fra sakens behandling i Stortinget 1932, ved H. N. Østbye. 1941
• Minneskrift for Aure og Stemshaug krigsåra 1940 – 1945, ved Anne Marie Stamnes m.fl. Fredsjubileet 1995
• Tysklandsbrigadene – slik vi hugsar dei, ved tysklandsbrigadens veteranforening Møre og Romsdal. 1994
• Marinen i krig 7. juni 1940 – 8. mai 1945, ved sjøforsvarsstaben. Oslo 1997
• Program for 3. gangs oppførelse av «Storken kommer». Komedie i to akter. Oppført 9. og 10. januar 1943
• Hvordan tenkte de som sluttet opp om Nasjonal samling, ved Institutt for norsk okkupasjonshistorie
• Kristiansund fra krigens dager 1940-45. Særoppgave av Eskil Blomsø
• Krigsatlas med dagbok over krigens begivenheter, ved Å. Lærdal. 1943
• Kristiansund og Nordmøre krigsseilerforening 25 år i arbeide for krigsseilerne 1966 – 1991
• Bombingen av Kristiansund. Avisutklipp
• Nordmøre under okkupasjonen 1940 – 45. Søkelys på illegal militær virksomhet i et såkalt «stille» avsnitt, ved Kåre R. Dyrseth. Hovedoppgave i historie ved UiO 1985
• Hvorfor bombet tyskerne Kristiansund ?, ved Erik Bøifot. Hovedoppgave Luftkrigsskolen 1994 – 1996
• Aviser og paroler 1945. Kristiansund
• Seieren i ørkenen. Hefte
• Statens museum i Auschwitch og Birkenau. Norsk ide. To eksemplarer
• Bombingen på Nordlandet 12. desember 1944. Utklipp i konvolutt
• Norge i krig 1940 – 1945. Biblioteksentralen
• NRK radio. Den 2. verdenskrig 50 år etter
• VIB-magasinet 2-1995. Frigjering 50 år etter
• Norges forsvar. 5. mai 1995
• Fagbladet 8-1995. Likegyldighet – fredens fiende
• Tankekors 3-1995. 3 eksemplarer
• På alle hav. Krigsseilernes minneutgave 1995. 2 eksemplarer
• Angrepet på Norge 9. april 1940 – 9. juni 1940. 2 eksemplarer
• 9. april 1940. Aftenpostens ekstrautgave
• Den lyse våren. 50 år siden Norge ble fritt. Bilag til Aftenposten 28.4.1995. 2 eksemplarer
• 38 stk. hefter fra krigsårene og de første etterkrigsårene. Regnskaper, budsjetter m.m. for Kristiansund kommune
• Bakgrunnen for det krigshistoriske innsamlingsarbeidet på 1970-tallet i regi av Nordmøre Historielag
• Diverse materiale i plastlomme. Passersedler m.m.
• Dikt/sanger fra krigstiden. Mai 1985
• Folk og land. 2 utgaver
• Tale til veteranene 1. mai 1999, ved Ingar Knudtsen
• Den norske skole. Utgitt av Norges lærersamband 1-3-1942
• Kristiansund. De illegale aviser 1943
• De illegale aviser 1944
• De illegale aviser 1.1 – 8.5 1945
• Norsk presse under hakekorset. Bind 1. 1945
• Romsdalsposten 1946. Stor perm

Kristiansund 4. august 2018
J. B. S.

%d bloggere liker dette: