JAN H. LEITHES MINNEFOND

 

Jan H. Leithe var formann og ansvarlig redaktør for Nordmøre Historielags årbok i en årrekke. Hans medvirkning i historielaget går så langt tilbake som til begynnelsen av 198O tallet. Da Jan H. Leithe døde i 2005, viste det seg at han hadde testamentert hele sin formue til historielaget. Formuen er samlet i Jan H. Leithes minnefond.

Halvparten av Jan H. Leithes minnefonds årlige kapitalavkastning skal benyttes til Nordmøre historielags beste. Støtten gis til lokalhistoriske prosjekter på Nordmøre. Støtte kan også gis til lag og enkeltpersoner utenfor Nordmøre så lenge de dreier seg om Nordmøre. Etter vedtektene skal det ikke gis støtte til ordinær drift av lag som styremøter og årsmøter .Styret er det samme for Nordmøre Historielag og Minnefondet.

Søknad stiles til  styrets formann og sendes til:   post@nordmorehistorielag.no

  • Navn på prosjektansvarlig
  • Kort beskrivelse av prosjektet
  • Budsjett og fremdriftsplan
  • Søknadsbeløp

 

MINNEFONDET – VEDTEKTER.t

Vedtekter for Jan H. Leithes minnefond pr. 27.12.06
§1
Navn
Fondets navn er Jan H. Leithes minnefond.
§2
Formål
Fondets formål er å yte økonomisk støtte til lokalhistorisk arbeid på Nordmøre. Den økonomiske støtte skal ikke dekke ordinære kostander til drift av laget, slik som de er for år 2003, eksempelvis; årbok, regnskap, revisjon og møter.
§3
Grunnkapital
Fondets grunnkapital utgjør arv fra Jan H. Leithe i henhold til testamente av 25.06.2003. Grunnkapitalen er kr. 3.216.254,-. Av den årlige avkastning skal 50% tillegges fondets grunnkapital. Resten skal dels ut eller avsettes til formål som skal tilgodesees etter vedtektene §2 og §4.
§4
Styre
Fondets styre skal tilsvare styret i Nordmøre Historielag, evt. ved endringer etterfølgende juridiske enhet(er). Styret består av 5 medlemmer og 3 varamedlemmer.
§5
Gravsted
Fondets styre skal ha ansvar for at Leithe familiens gravsted på Bremsnes stelles og gravfestet fornyes etter påkrav, og at kostnadene dekkes av de frie 50%, jfr.§3.Dette gjelder foruten Jan H. Leithes grav, gravene til Ellen Leithe, Marit Leithe, Martin og Ingeborg Leithe og Jakob Leithe.
§6
Regnskap
Styret skal ha ansvar for at fondets midler som skal plasseres på betryggende måte i bank.
Styret skal sørge for at det blir ført regnskap over fondets eiendeler og gjeld og dens inntekter og kostnader. Regnskapet skal følge kalenderåret og skal avsluttes senest 3-tre-måneder etter årets utgang.
§7
Revisjon
Fondets regnskap skal hvert år revideres, fortrinnsvis av Nordmøre Historielags revisor, evt. Ved endring etterfølgende juridiske enhet(er).
§8
Oppbevaring av vedtekter/testamente.
Et eksemplar av vedtektene oppbevares på advokat Johan M. Teiseths kontor sammen med Jan H. Leithes testamente av 25.06.03.

Vedtatt på Årsmøte 2018 ny $6. Godkjent av Lotteritilsynet 2019

Styret plasserer fondets midler i bankinnskudd, fondsandeler, aksjer og egenkapitalbevis, slik at disse gir en rimelig avkastning med en betryggende risikospredning. Styret skal sørge for at det blir ført regnskap over fondets eiendelen og gjeld og dens inntekter og kostnader. Regnskapet skal følge kalenderåret og skal avsluttes senest – tre – måneder etter årets utgang.