Referat fra årsmøtet i Nordmøre historielag – 12. mars 2016 kl. 12.00 på Håndverkeren.

Tilstede 23 medlemmer.

Lederen Sverre Jansen ønska de frammøtte velkommen og spesielt Kuliprisvinneren – Jon Bojer Godal!

Han refererte innkallinga og den blei enst. godtatt.
Han refererte videre saklista.

Forslag dirigent: Sverre Jansen – som blei valgt.
Forslag referent: Tor Larsen – som blei valgt.
Forslag underskrivere av referatet: Johan Siira og Sverre Jansen – som begge blei valgt.

Årsmelding:
Den blei lest av sekretæren.
Det kom innvending om at det var avholdt 6 og ikke 5 åpne møter. Dette skal endres.
Dirigenten ga så ordet til en del av møtedeltakerne, som hadde informasjoner om arbeide som drives – dels med støtte fra Minnefondet.
Jakob Arne Dahlen orienterte kort om Kempe/Bull prosjektet. Det har kosta ca 95.000 kr å oversette fra latinsk/gotisk. Pengene er samla inn over en tiårs periode – rundt 75.000 kr.
G. Bratrud supplerte at Nordmøre Sparebank hadde satt av et fond, som er blitt brukt til i dette arbeidet.
Nils Tore Leivdal fortalte kort om hans prosjekt om stortingsrepr. Neergaard fra 1800 – tallet som han har tatt opp igjen. Han hadde fått et manus som statsarkivar Todal hadde skrevet og derfor gjort arbeidet lettere for han.
Øyvind Wæraas fortalte litt om et prosjekt om Kr.sund videregående skole 1996 – 1999. Kampen om å bevare den tekniske fagskolen. Kanskje det blir ei bok av det. Foreløpig er det blitt en artikkel til neste års årbok.
Odd Williamsen orienterte litt om den nye boka i ”Kildebokserien” – Jacob Christian Tokle ”Dagbok 1827 – 1838”, som årsmøtedeltakerne fikk utdelt som gave fra Museet og Historielaget. Han fortalte også at det vil bli laga ei bok om fengselsvesenet i løpet av året.

Årsmeldinga blei enst. vedtak, med endring at det var avholdt 6 åpne møter og ikke 5.

Rekneskap:
Lederen redegjorde for rekneskapet, som var delt ut. Revisorene hadde anbefalt rekneskapet godkjent.
Ingen kommentarer og den blei enstemmig vedtatt.

Handlingsplana.
Lederen la fram handlingsplana, som var delt ut.
Odd Williamsen informerte om at gatenamnkomitéen var lagt ned – jmf. pkt. 11.
Vedr. pkt. 10 informerte Helge Hegerberg om at det står igjen 440.000 kr fra tidligere bevilgninger pluss 200.000 kr som er avsatt på årets kommunebudsjett. Dette er forlite til å starte opp arbeidet dette året, og som tidligst kan komme i gang i 2017.
Handlingsplana blei enst. vedtatt som den forelå fra styret.

Årskontingent:
Denne er endra av styret 2 ganger – fra 220 til 300 kr.
Styret foreslår at kontingenten settes til 300 kr som i fjor og gjelder for året 2016.
Det kom innvending mot at styret har vedtatt forhøyelse av kontingenten uten at det har vært tatt opp på årsmøtene.
Det framkom ingen andre forslag og forslaget fra styret blei enstemming vedtatt.

Budsjett 2016.
Lederen la fram budsjettforslaget, som var delt ut..
Det blei enstemmig vedtatt.

Årsmøtet fortsatte med årsmelding og rekneskap for Jan H. Leithes Minnefond
Det vises til egen protokoll for Minnefondet.

Valg.
Valgkomiteens leder – Odd Williamsen, la fram komiteens innstilling. Det blei også delt ut til møtedeltakerne.
Forslaga blei så tatt opp til avstemming.

Leder: Sverre Jansen 1 år (gj. v. )

Styremedlem: Gudmund J. Bratrud (1 år) (gj.v.)
Styremedlem: Tor Larsen (2 år) (gj.v.)
Styremedlemmene Kai Grimstad og Astrid Mollan har 1 år igjen av sin periode.

3 vararepresentanter – 1 år:
1. vara: Borgny Vorpbukt (Averøy) (ny)
2. vara Karen Flatø (Frei) (ny)
3. vara; Ove Bjerkan (Kr.sund) (ny)

Valgkomité:
Styret foreslo gjenvalg på valgkomitéen:
Odd Williamsen 1 år (gj. v.)
Bjørg Bergem 1 år (gj.v.)

Redaksjonskomiteen – alle for 1 år:

Terje Holm, (ny)
Anne Lise Tømmervåg, (ny)
Astrid Mollan, (ny)
Tor Larsen, (gj.v.)
Sverre Jansen, (gj.v.)

Arkivarer for 1 år:

Tor Larsen, (gj. v.)
Ove Bjerkan , (ny)

Revisorer for 1 år:
Johan Siira (ny)
Bjørn Jakobsen (ny)

Dermed kunne lederen avslutte den formelle delen av årsmøtet – kl. 13.20 og gå over til pause med kaffe og rundstykker.
Etter pausa kunne lederen i Nordmøre historielag overrekke Kuliprisen for 2016 til Jon Bojer Godal fra Halsa. Han viste til Halsa kommunes argumentasjon når de foreslo Godal som prisvinner.
Prisvinneren fikk Kulistatuetten, diplom og en fin blomsterbukett .
Jon Bojer Godal takka for prisen, som han satte høgt.

Etter prisoverrekkelsen holdt Godal en orientering om sin bokproduksjon, som spente over et stort register innafor tradisjonshandverk og kunnskap om tremateriale.

Etter denne orienteringa, som Sverre Jansen takka Godal for, informerte han årsmøtedeltakerne om at Godal kom tilbake til byen på historielagets åpne møte lørdag 9. mai.
Han informerte også om neste åpne møte, mandag 18. april som blir holdt i den gamle Toldboden på Innlandet, der Odd Williamsen vil orientere om bygget, Han takka for oppmøtet og ønska alle vel heim!

Årsmøtet avslutta 14.15.

Tor Larsen
referent

Underskrivere:

____________________________________________ _______________________________________

Sverre Jansen​​​​Johan Siira

 

Årsmøte i Jan H. Leithes Minnefond 12. mars 2016 kl. 13.15 i Håndverkeren i Kr.sund.

Årsmøtet blei avholdt som en del av Nordmøre historielags årsmøte – jmf. vedtektene i Minnefondet.

Tilstede: 23 medlemmer.

Lederen i Minnefondet, Sverre Jansen åpna møtet.

Sverre Jansen blei valgt til dirigent og Tor Larsen til referent.
Johan Siira og Sverre Jansen blei valgt til å underskrive protokollen.

Årsmelding.
Styrets årsmelding blei lagt fram av Gudmund Bratrud og var delt ut til årsmøtedeltakerne.
Vedtak: Det var ingen kommentarer til årsmeldinga, som blei enstemmig vedtatt.

Rekneskap.
Styrets rekneskap blei lagt fram av Gudmund Bratrud. Han refererte konklusjonen til revisor, som anbefalte rekneskapet godkjent.
Vedtak: Rekneskapet blei enstemmig vedtatt.

Forslag fra styret.
Minnefondet har fått henvendelse fra Stiftelsestilsynet om antall styremedlemmer.
§ 4 har følgende ordlyd i dag:
” Styret består av fem medlemmer og tre varamedlemmer. Styret velges på Nordmøre Historielags årsmøte etter regler for valg som gjelder for Nordmøre Historielag”.
Ut fra denne henvendelsen har styret behandla størrelsen på styret og foreslår for årsmøtet/generalforsamlinga at § 4 i statuttene endres slik:
”Styret består av 5 -7 medlemmer og 3 varamedlemmer. Styret velges på Nordmøre Historielags årsmøte etter regler for valg som gjelder for Nordmøre Historielag”
Vedtak: Forslaget fra styret blei enstemmig vedtatt.

Valg.
Styret i Jan H. Leithes Minnefond skal i følge vedtektene være det samme som velges av årsmøtet i Nordmøre historielag.
Dette årsmøtet valgte følgende styre:

Leder: Sverre Jansen (1 år) (gj.v.)
Styremedlem: Gudmund Bratrud (1år) (gj.v.)
Styremedlem: Tor Larsen (2 år) (gj.v.)
Styremedlemmene Kai Grimstad og Astrid Mollan var ikke på valg og har 1 år igjen av sin periode.

Varamedlemmer til styret:
Borgny Vorpbukt 1 år (ny)
Karen Flatø 1 år (ny)
Ove Bjerkan 1 år (ny)

Revisjonsselskapet Andre Hansø AS er gjenvalgt som revisor.

Møtet heva kl. 13.50.

Tor Larsen
referent

Underskrivere:

_______________________________________ ______________________________________________

​Sverre Jansen ​​​​​Johan Siira

%d bloggere liker dette: