Fra v. leder Sverre Jansen, arkivleder Johan Siira, styremedlem Ove Bjerkan, leder i valgkomiteen Magnhild Stokke Jakobsen,
styremedlem Tor Larsen, varamedlem til styret Bjørg Hilde Grimen, styremedlem Gudmund Bratrud og styremedlem Borghild Moe. Foto Terje Holm

Årsmøte i Nordmøre Historielag 2019

Nordmøre Historielag avholdt sitt årsmøte i Håndverkeren lørdag 6. april med god deltaking.

På møtet blei Einar Oterholm fra Halsa tildelt Kuliprisen for 2019. Lederen i Nordmøre Historielag, Sverre Jansen, sa blant annet. i styrets begrunnelse at Oterholm hadde vist stor lokalhistorisk aktivitet, spesielt de siste 5 åra og utgitt flere bøker. Som en kurositet viste Jansen til at prisvinneren allerede som gymnasiast viste stor lokalhistorisk interesse. Han bidro i 1963 med en artikkel om Halsagardens historie i årboka for Nordmøre Historielag.

Det er vanlig at prisvinnerne holder et kåseri på årsmøtet, og Einar Oterholm hadde valgt et spennende tema – «Hollendertida på Nordmøre». Et tema han hadde jobba mye med og som møtedeltakerne fikk utrolig mye kunnskap om!

Årsmøtet blei greit avvikla. Styret hadde laga til et hefte med alle sakspapirer, som møtedeltakerne fikk før møtet starta. Både årsmeldinga og rekneskapet blei godkjent uten videre diskusjon. Under handlingsplana blei det litt diskusjon om at lokalet i Håndverkeren var lite egna til folk med bevegelseshemming og styret blei oppmoda om å se etter bedre alternativ.

Kontingenten for 2019 blei satt litt opp til 350 kr. Årboka for 2019 er i rute, det meste av stoffet er ferdig satt og boka vil bli på 200 sider – som i fjor.

Jan H. Leithes Minnefond hadde egen årsmelding og rekneskap. Minnefondet hadde tildelt midler til flere prosjekt. Styret var imidlertid litt bekymra for framtidig finansiering, da pengene er plassert som vanlig bankinnskott. Styret har derfor søkt om å få plassere pengene blant annet. i grunnfondsbevis, noe vedtaksendringene på forrige årsmøte gir rom for.

Valga fikk følgende utfall: Sverre Jansen blei gjenvalgt som leder, Gudmund Bratrud og Borghild Moe gjenvalgt som styremedlemmer, mens Ove Bjerkan rykka opp som ny styremedlem. Tor Larsen var ikke på valg.
Varamedlemmer: Bjørn Elgsaas, Bjørg Hilde Grimen og Kai Grimstad – alle nye.
Revisorer: Knut Garshol, gjenvalgt, og Birger Saltbones, ny.
Redaksjonskomiteen blei utvida til 5 medlemmer: Sverre Jansen, Terje Holm, Ove Bjerkan og Tor Larsen, alle genvalgt, mens Edvin Bakken blei nytt medlem.
Arkivarer: Johan Siira, leder, Ove Bjerkan og Tor Larsen, alle gjenvalgt.
Valgkomité: Magnhild Stokke Jakobsen, gjenvalgt og Karen Flatø, ny.

Etter at valga var ferdige, takka lederen Kai Grimstad, som gikk ut av styret, for arbeidet han hadde gjort som styremedlem i mange år. Han var imidlertid ikke til stede, og ville få sin velfortjente blomsterbukett seinere.

Etter at sjølve årsmøtet var over, fikk 5 representanter fra andre historielag på Nordmøre presentere sine årbøker. De som representerte og informerte om årbøkene var Magne Bastian Lervik fra Smøla Historielag med «Smølaminne», Gunvald Bøe fra Bøfjorden Historielag med «Gamle Nordmør», Magne Waag fra Aure Historielag med «Årbok for Aure», Gjøran Storsæther fra Freiøya Historielag med «Årbok for Freiøya» og Jakob Arne Dahlen fra Averøy Historielag.

Tor Larsen
referent.

 

Årsmelding for Nordmøre historielag 2018.

Årsmøtet 2018 ble avholdt 17. mars 2018 i Håndverkeren. Det var 28 medlemmer til stede, samt vinneren av Kuliprisen, Karle Gjernes med frue.

Det ble valgt følgende styre:
Sverre Jansen, leder for 1 år
Gudmund Bratrud, gj. v. for 1 år
Tor Larsen. gj. v. for 2 år
Borghild Moe, ny for 1 år
Kai Grimstad var ikke på valg.

Vararepresentater:
Ove Bjerkan, gj. v. for 1 år
Karen Flatø, gj v. for 1 år
Linn Alnes Djuvsland, ny for 1 år

Til redaksjonskomité for et år:
Sverre Jansen, gj.v., Terje Holm, gj.v., Ove Bjerkan gj.v. og Tor Larsen, gj.v.
Til arkivstyre for 1 år:
Johan Siira, leder, ny, Ove Bjerkan, gj. v. og Tor Larsen, gj. v.
Revisorer for 1 år:
Johan Siira, gj. v. og Knut Garshol, gj v.
Valgkomité for 1 år:
Ove Bjerkan, gj.v. og Magnhild Stokke Jakobsen, gj. v.

Kuliprisen for 2018 ble tildelt Karle Gjernes fra Smøla og han holdt et kåseri om sin lokalhistoriske virksomhet.

Styret konstituerte seg på første styremøte og ga følgende sammensetting:
Nestleder: Gudmund Bratrud
Sekretær: Tor Larsen

Året generelt.
Historielagets aktivitet har vært svært god. Våre åpne møter har hatt svært god oppslutning og informasjonen om dem har også vært god. Informasjonen skjer primært gjennom epost, men vi har også fått inn informasjon om møtene i Tidens Krav., med tildels fine oppslag! Heimesidene, som redigeres av Astrid Mollan, har informasjon om møter som skal holdes, men også møtereferat med flere bilder.
Vi har fått inn alle møtereferat i TK, av og til med bilder.
En føler at interessen for historielaget er blitt betydelig større gjennom våre åpne møter.

Styremøter.
Styremøtene har vært holdt i lokalene til Maritim Historie. I perioden har vi avholdt 10 møter etter siste årsmøte – (10.04, 07.05.,28.05., 23.08., 15.10., 19.11.,03.12., 07.01.19,18.02.19 og 19.03.19. ) og vi har behandla 86 saker.
Oppmøtet har stort sett vært godt. Vi har også kalt inn vararepr. til alle møter.

Åpne møter.
De åpne møtene har vært holdt i Håndverkeren – stort sett i andre etasje, der plassen er best. Dette betyr at folk må gå opp ei relativt bratt trapp og det er i seg sjøl avvisende for personer som er avhengig av rullestol eller ikke er i stand til å gå trapper. Styret har vurdert andre møtealternativ, men ikke kommet fram til noen løsning.
I perioden er det avholdt 10 møter. Oppslutninga har variert fra 45 til godt over 60, som er grense for hva vi kan slippe inn. Denne perioden har vi tatt ut de fleste bordene i salen, som gjør at salen blir romsligere og det blir bedre sitteplass for tilhørerne. Styret har forsøkt å variere innholdet i møtene, noe vi stort sett har vært fornøyd med.

16.04.: Ottar Roaldseth – Deler av Aspaslekta
11.05.: Paul Bakmyr​- «Befolkninga på Grip»
10.09.: Erik Wolff Koritzinsky – «Familiens historie»
17.09.: Nils Aukan ​​«Bombinga av Kristiansund» ​
01.10: Arild Myhre​«Har Nordmøre noen fremtid?»
29.10. Kristian Fostervold «Oppvekst i Clausenengen på 50/60 tallet»
12.11. Rolf Øidvin​​«Vikinghistorie og gamle sagn fra Bremsnes».
14.01.19: Tommy Fossum: ​« Lakselordene og Ladyene»
11.02.19: Ola Bræin​«Tonekåseri med munnspill»
18.03.19: Petter Ingeberg «Det nye bindet av Kristiansunds historie»

I tillegg til de vanlige åpne møtene, forsøkte vi å holde noen møter i juli måned – lørdagene mellom kl. 12 – 13 i lokalene til Maritim Historie. Der er det maksimalt plass til vel 30 personer. De fire møtene vi hadde samla fra 11 – 30 personer. Vi hadde tenkt at dette kunne være et fint alternativ for utflytta kristiansundere på ferie i heimbyen. Imidlertid så vi at de fleste som kom, var bosatt i byen. Sjøl om vi ikke fikk den tilslutninga vi håpet på, er styret innstilt på å fortsette kommende sommer også og opplegg for noen av de 4 møtene er allerede klart.

Følgende tema ble presentert:
07.07.: Einar Sæther​«Om Storvik mek. Verksted. Vekst og fall.»
14.07.: Helge Hegerberg «Oljehistorien på Nordmøre».
21.07.: Tor Larsen ​​«Bryggene langs havna».
28.07.: Ove Bjerkan​«Glimt fra Gomas historie».

Julelunsj
Fredag 14. desember hadde vi julelunsj i Håndverkeren med 28 medlemmer. «Sjøstjerna» sto for svært god mat. Ove Bjerkan fortalte fra sin reise fra sørgrensa til Russland – fra Kaukasus til Sentral-Asia med mye bilder. Vi hadde gratisutlodning med gevinster fra våre årbøker og andre av våre utgitte bøker.

Samarbeide med andre organisasjoner.
Vi har ikke hatt noen møter med andre organisasjoner dette året. Vi inviterte historielagene og museet til årsmøtet, der de fikk presentere sine årbøker. Det var Smøla historielag, Bøfjorden historelag, Freiøya historielag og Averøya Historielag som møtte.

Vi har arbeidet med å få til et samarbeide med Atlanten videregående skole om å få engasjert skoleungdom i videregående alder til å engasjere seg i lokalhistorisk arbeide. Lederen og styremedlem Borghild Moe hadde møte med samfunnsfaglærerne ved skolen i juni 2018, og idéen ble godt mottatt. Tilbakemeldinger fra skolen så langt, sier at elever på vg 3 vil arbeide med lokalhistorie som fordypningsemne, knytta til stoff rundt 2. verdenskrig. Dette arbeidet er planlagt gjennomført våren 2019. Styret ser for seg at eventuelle ferdige oppgaver for eksempel kan presenteres på et møte i historielaget, eventuelt også få plass i årboka. Vi tenker oss også en form for premiering fra Minnefondet.

Årboka.
Det har vært nedlagt et stort arbeide med årboka, som ble ferdigtrykt allerede i mai måned. Tilgangen på stoff var veldig bra og det var flere som uoppfordret spurte om å få skrive eller sendte inn manus. Redaksjonskomiteen har likevel bedt flere om bidrag og gledelig var det flere som tok forespørselen alvorlig.
Salget av årboka gikk meget godt og i og med at vi fikk en del nye medlemmer i høst, sitter historielaget igjen med bare noen få bøker. Boka ble forøvrig godt mottatt og stoffet var godt spredt. Samarbeidet med Industrikopi har vært svært godt. Boka ble presentert i Tidens Krav med bilde og omtale. Den er også omtalt på våre hjemmesider.
Styret, sammen med Ove Bjerkan og Johan Siira, klargjorde bøkene gjennom dugnad ferdige til utsending og delte ut alle bøkene i byen og på Frei, samt en del på Averøya. De andre ble sendt med posten – en dyr affære.

Når det gjelder årets årbok, ligger den også godt foran skjema. Det skal ikke bli vanskelig å få stoff til 200 sider i årets bok. I god tid før årsmøtet vil redaksjonskomitéen ha det meste av stoffet klart, slik at Terje Holm kan starte arbeidet med utforming av boka. En regner med at boka vil foreligge rundt 1. september.

Vi fikk faktisk forespørsel etter flere bøker av ARK butikkene, men hadde ingen flere å tilby! Styret har bestemt at en skal trykke fler enn inneværende år.
En inntekstskilde i årboka er annonser. Vi ønsker å gjøre medlemmene oppmerksom på at det er plass til flere annonser.

Arkivet.
Det er gjort mye med arkivene i løpet av året. Det er blitt rydda ut 2 rom på Dalabrekka og «Krigsarkivet» er nå gjennomgått av lederen av arkivet, Johan Siira. Vi har fått oversikt over stoffet som er plassert i arkivet i kjelleren i det gamle biblioteket. Alle årbøker er også brakt til dette arkivet og vi har talt opp bøkene, slik at en har god oversikt over dem.
Styret vedtok å ha arkivet åpent første onsdag i hver måned, kl. 18 – 20, slik at interesserte kan komme å se i krigsarkivet, i det andre stoffet og all litteratur/årbøker. Det er anskaffa kopieringsmaskin, slik at en kan ta kopier av sider en er interessert i, for en rimelig penge. På grunn av en lekkasje i bygget, har arkivet bare vært åpent en gang.
Styret tar sikte på å ta vare på alle lokalhistoriske bøker fra Nordmøre og arkivere dem i arkivet. Det andre stoffet vil bli kastet, da biblioteket og Nordmøre Museum har mye av dette eller at en del er scanna på Nasjonalbiblioteket. Dette arbeidet ble startet i slutten av februar og når rommet i Dalabrekka er tømt, vil rommene bli oppsagt. Styret vil rette en stor takk til Johan Siira for det store arbeidet han har utført med arkivet.

Medlemssituasjonen.
Styret mener at det har en bedre oversikt over medlemsarkivet i år. Det er viktig å stadig fornye medlemsmassen! Vi har fått mange nye medlemmer i løpet av året og pr. 1.01.2019 er antall medlemmer 430.

Andre områder.

Lederen er med i den kommunale komitéen som arbeider med det nye bindet i Kristiansunds historie. Arbeidet er kommet så langt at komiteen har tilsatt prosjektleder for bindet og han vil starte arbeidet 1. mars 2019. Nordmøre Historielag vil være en av flere samarbeidspartnere for denne personen.

Styret tar sikte på å avslutte arbeidet med Bull/Kjempeprosjktet. Vi har fått overført det transkiberte stoffet og styret vil vurdere bruken av det.

Historielaget får økonomisk støtte fra Kristiansund kommune og fylkeskommunen.

Minnefondet (omtales nærmere i årsmelding for Jan H. Leithes Minnefond).
Minnefondet har også siste år støtta flere bokprosjekt og det kommer stadig henvendelser til fondet. Minnefondet har midlene bundet opp i bankinnskudd, noe som gjør at fondet har dårlig inntektsmulighet. Vi har søkt om å få endra mulighet til å plassere noe av kapitalen på andre måter, slik at fondet får muligheter til større avkastning.
En har imidlertid opparbeidet midler gjennom flere år og med forsiktig tildeling vil en ha midler å dele ut i flere år.

100 årsjubileet i 2020.
Styret har begynt planlegging av dette jubileet. En viser til Handlingsplana for 2019.

Utsikter og planer for 2019.
En viser her til Handlingsplanen for 2019. Styret er ferdig med planlegging av møter i vårhalvåret, møter i sommerferien og de fleste møter i høsthalvåret.

Styret i Nordmøre historielag.

Presentasjon av årbøker for 2018. Fra venstre: Magne Vaag, Aure Historielag, Magne Bastian Lervik, Smøla Historielag, Gunvald Bøe, Bøfjorden Historielag, Jakob Arne Dahlen, Averøy Historielag og Gjøran Storsæther, Freiøya Historielag.

Kuliprisvinner Einar Oterholm får overrakt pris og diplom av Tor Larsen i styret. Bak t. h. historielagets leder Sverre Jansen.

Kuliprisvinner Einar Oterholm med kart over Holland på 1600 – tallet.

%d bloggere liker dette: